Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Utrecht

Naam Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling Utrecht
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Halfverweesde -, verwaarloosde - en verlaten kinderen en, zoo noodig, ook weezen, duurzaam te steunen, hen lichamelijk en zedelijk op te voeden of hunne opvoeding te bevorderen door eene plaatsing, hetzij in een doorgangshuis, hetzij (zooveel mogelijk tegen billijke vergoeding) in huisgezinnen, wier hoofden geschikt en geneigd zijn, het hun toe te vertrouwen kind, overeenkomstig zijn aanleg, op te leiden tot eene goede maatschappelijke betrekking.

Activiteit

op lokaal niveau het plaatsen van halfverweesde -, verwaarloosde - en verlaten kinderen in gezinnen of in het eigen Doorgangshuis te Bussum financieel mogelijk maken

Afdeling van

de landelijke Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde en verlaten kinderen in het huisgezin, opgericht in 1894 en gevestigd te Amsterdam.

Eigen gebouw (adres)

Doorgangshuis te Bussum.

Koninklijk Besluit 3 augustus 1894 nr. 22
Verantwoording gegevens

ad doelsteliing en activiteit in het algemeen:

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen en instellingen op het gebied der kinderverzorging (Den Haag 1912) 15-16. Uitgave van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind, no. 1.

afdeling Utrecht:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 51-52.

ad eerste vermelding:

ontleend aan het jaar van uitgave van Van Ebbenhorst's overzicht.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de circa 1917 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Utrecht, die zich bereid verklaard hebben aan de samenstelling van den Armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren mede te werken'. (in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Huishoudelijk reglement der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin: waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1894, no. 22 (Utrecht 19XX).