Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bond van Orde tot Hervorming, afdeling Groningen

Naam Bond van Orde tot Hervorming, afdeling Groningen
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1893 (oprichting)
Einddatum 1961 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal, Provinciaal
Doelstelling

om het lot van de maatschappelijke onderklasse te verbeteren en zodoende de socialisten de wind uit de zeilen te nemen

Het doel van de Bond was het nastreven van hervormingen uitsluitend via de bewandeling van wettige wegen. (inventaris).

Bij Van Zanten stelt de Bond zich tot taak: 'de zedelijke en stoffelijke verheffing van hen die gebukt gaan onder de bestaande maatschappelijke misstanden'. (citaat uit het reglement)

 

Activiteit

De Bond tracht de doelstellingen te bereiken door:

1e. het voorkomen of tegengaan van werkeloosheid,

2e. het wekken van gemeenschapsgevoel en het besef van sociale rechtvaardigheid,

3e het wegnemen van rechtmatige grieven,

4e. het brengen van toenadering en verzoening tusschen de verschillende standen en

5e. het verkrijgen van wettige regeling van den arbeid.

In de praktijk kwam dit neer op het opzetten van werkgelegenheidsprojecten (o.a. hield men zich bezig met heide-ontginningen in Drenthe), het verschaffen van voorschotten (van f. 5 tot f. 15) en giften in geld (vaak niet terugbetaalde voorschotten), voedsel en goederen aan behoeftigen, m.n. tijdens de winteruitdeling; voor zieken was er bedeling gedurende het gehele jaar, waarvoor een aparte pot gevuld met giften gereserveerd was.

Afdeling van

de 14 afdelingen tellende Bond van Orde tot Hervorming, in 1883 opgericht als Partij van Orde, eveneens gevestigd te Groningen. In 1899 maakte de Groninger afdeling zich los van de Bond en werd een zelfstandige vereniging. 

 

Aangesloten bij

het Centraal Bureau voor Werkverschaffing en Armenzorg te Groningen sinds 1 november 1894.

Oprichters

oprichter mr. A.H. Koning, notaris te Finsterwolde

Koninklijk Besluit 30 januari 1900 nr. 35
Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de (inleiding van de) inventaris/plaatsingslijst van het archief van de Bond.

J.J. van Zanten, Armenzorg in Nederland Gemeente Groningen deel V (Amsterdam 1897) 96-102. (in opdracht van de Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek bewerkt door JJvZ)

 

Opmerkingen

De Groningse afdeling telde maximaal 1100 leden. Door een conflict met het hoofsbestuur van de Bond splitste de afdeling Groningen zich in 1899 af om zelfstandig verder te gaan. Tegelijkertijd was dit ook de enige afdeling die overbleef in de provincie. De andere afdelingen werden opgeheven door gebrek aan leden. De afdeling kreeg in 1900 Koninklijke Goedkeuring, die in 1930 vernieuwd werd. De overige afdelingen verdwenen geleidelijk naar mate de angst voor het socialisme afnam.

In 1961 werd besloten tot omzetting in een stichting, geheten: Algemeen Maatschappelijk Werk Bond van Orde. De reden was dat er geen leden meer waren, maar nog wel kapitaal om te besteden.

ad werkingsgebied;

Aanvankelijk een provinciale bond met lokale afdelingen, later ingekrompen  tot één lokale Groningse vereniging.

leden:

Van Zanten geeft tabellen m.b.t. leden en donateursaantallen b.v. 1894: 629,1896: 1076 aantal hulpvragen, aard der hulp, voorschotten, ontvangsten en uitgaven.

De Bond werkte nauw samen met de plaatselijke bureaus voor de Openbare Armenzorg, b.v. soep- en spijskaarten werden verstekt door de Volksgaarkeuken. Bij de vrouwenvereeniging werden bestellingen voor nieuwe kleding geplaatst, daar veel geschonken kleding te oud was.

Deze Groningse afdeling was de belangrijkste initiatiefnemer bij het opzetten van het Centraal bureau voor Werkverschaffing en Armenzorg, een samenwerkingsverband van armzorginstellingen in Groningen (Van Zanten)

In Goeman Borgesius/Dompierre e.a. Het vraagstuk der armverzorging, wordt de Bond opgevoerd als symbool van het nieuwe streven naar meer efficiency en controle in de armenzorg.

Archief

Het archief van de Bond van Orde door Hervorming 1893-1989 wordt onder toegangsnummer 1713 bewaard in de Groningen Archieven (plaatsingslijst; 0,5 m.)

 

Het archief bevat uit de 19e eeuw een deel van de

'Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen. Met hiaten, 1893-1989' en van de 'Stukken betreffende Koninklijke Goedkeuring van de statuten, 1900 en 1930'Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Dijk, Tjarko van, De Bond van Orde door Hervorming, een reformistisch-conservatieve beweging in Groningen in de jaren 1893-1899 (Groningen 1981).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag der Afdeeling Groningen van den Bond van orde door hervorming (Groningen 1894 -).
  • Reglement van de afdeeling Groningen der Vereeniging "Bond van Orde door Hervorming" (Groningen 1893).