Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Hulp in Nood van de Roomsch-Katholieke Volksbond

Naam Vereeniging Hulp in Nood van de Roomsch-Katholieke Volksbond
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen
Doelstelling

hulp te bieden aan in nood verkerende behoeftigen vanuit het doelstelling 'de werkmansstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de socialistische dwalingen van onzen tijd'

Activiteit

het bieden van hulp aan in nood verkerende armen in de hoop hen 'te beveiligen tegen de socialistische dwalingen van onzen tijd'

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Roomsch Katholieke Volksbond in het bisdom Haarlem opgericht in 1890

Oprichters

de Roomsch Katholieke Volksbond

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 399.

ad doelstelling activiteit en relatie:

ontleend aan die van de Rooms Katholieke Volksbond, te vinden op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/instellingen

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.