Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Bergh

Naam Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Bergh
Opmerkingen over naam de afdelingen worden ook subcommissies genoemd
Plaats Bergh
Provincie Gelderland
Begindatum 1830 (eerste vermelding)
Einddatum 1869 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het doel der Maatschappij van Weldadigheid is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn op te beuren, en tot eener hoogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te leiden'.

Bij KB van 7 juli 1859 nr. 100 werd de doelstelling van de opnieuw opgerichte Maatschappij 'mede te werken tot verbetering van den toestand der lagere volksklassen'. (Goossens)

Activiteit

Om het bovenomschreven doel te bereiken stichtte de Maatschappij de ‘vrije’ kolonies Frederiksoord (1818), Willemsoord (1820) en Wilhelminaoord (1820), waar de bedeelde zich vrijwillig zou kunnen aanmelden om te worden opgeleid tot zelfstandig boer. Dat bleek al spoedig veeleer theorie. In de praktijk werden contracten met derden afgesloten, gebaseerd op de opvoeding der kinderen in de vrije gestichten; de subcommissies bemiddelden hierbij, maar weesvoogden, diakoniën en armbesturen kregen het eeuwigdurend plaatsingsrecht.

Afdeling van

Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in 1818, waarvan het hoofdbestuur was gevestigd in Den Haag en, na 1859, in Frederiksoord

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en inkomsten:

gegevens ontleend aan de inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 door J.R. van der Zijden, J. Hagen, C.G.C. Meynen (uitgave rijksarchief Drenthe/Drents Archief) en aan overige data m.b.t. de landelijke Maatschappij.

ad eerste en laatste vermelding:

gegevens ontleend aan de archiefperiode

Opmerkingen

ad richtgroep:

gevangenen, bedelaars en wezen en boefjes behoorden na 1859 ook officieel niet meer tot de richtgroep van de Maatschappij, toen door de acte van scheiding van 1858 de dwang-inrichtingen van de Maatschappij overheidsinstellingen waren geworden.

inkomsten:

contributies der leden. Deze volstonden in de praktijk hooguit als bijdrage in de kosten voor de vrije kolonisatie van behoeftige gezinnen; de opvang van bedelaars, wezen, vondelingen en verlaten kinderen kwam grootendeels voor rekening van de regering via allerlei contractuele vergoedingen voor opvang en verzorging'. Na 1859 werd dit gebruik geïnstitutionaliseerd bij het afsplitsen van de dwanginrichtingen van de Maatschappij.

Archief

Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Bergh 1830-1869 wordt onder toegangsnummer 163 bewaard in het Streekarchivariaat Regio Achterhoek.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Streekarchivariaat Regio Achterhoek
Naam collectie Maatschappij van Weldadigheid in de gemeente Bergh, 1830-1869
Beheersnummer 163
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Reglementen ja

reglement 1830 (in de bijlagen van de notulen)

Notulen ja

Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid in de gemeente Bergh, 1830-1840, 1868, 1869 met bijlagen zijnde: correspondentie 1830, 1838, 1839, reglement 1830 en kwitanties, 1831-1835

Correspondentie ja

correspondentie 1830, 1838, 1839 (in de bijlagen van de notulen)

Financiƫle stukken ja

Kwitanties, 1831-1835 (in de bijlagen van de notulen)

 

Rekeningen van de steun aan 'achtergebleven hulpbehoevende betrekkingen van schutters welke ter verdediging van het vaderland zijn uitgetrokken' alsmede stukken betreffende fondswerving (verkoop verbeurd verklaarde sterke drank en collectelijsten), 1829-1835

 

Kwitanties van door de Maatschappij van weldadigheid ontvangen gelden van de burgemeester, zijnde opbrengsten uit de verkoop van sterke drank, broden, tarwemeel, gruis, zeep enz. met niet ingevulde formulieren voor de aanstelling van taxateurs van 'frauduleuze goederen', 1841-1851

Overige stukken ja

Notulen en besluiten van de hoofdcommissie en van de subcommissie 's-Heerenberg, waarvan die van 1839 gelieerd zijn aan bijlagen bij de rekening, extracten, 1831-1839

 

Lijst van bij het gemeentearchief van Bergh gedeponeerde archiefstukken van de Maatschappij van Weldadigheid uit de periode 1831-1852, z.d.