Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Wijkverpleging

Naam Vereeniging voor Wijkverpleging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (oprichting)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme zieken aan huis te bezoeken en te verplegen

Activiteit

Behoeftige zieken worden in hunne woning bezocht en ondersteund door rondgaande wijkverpleegsters, die in den meest uitgebreide zin hulp en steun verleenen door verpleging, hulp in het huishouden enz. (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 742.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 70.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Rotterdam opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid tot medewerking aan den Armenraad bevoegd, die verklaarden op zoodanige medewerking geen prijs te stellen.' ca. 1912/13 in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.

Opmerkingen

Tijdschrift voor armenzorg over

1. de activiteit van de vereniging:

De wijkverpleging werd door 4 zusters ter hand genomen. Het  vermeldt dat [in het afgelopen verenigingsjaar] per zuster 83 bezoeken (verplegingen) per week per hoofd werden afgelegd.

2. de richtgroep:

'Totaal werden ingeschreven 350 patienten: 209 Protestanten, 89 R. katholieken 22 israëlieten en 30, wier kerkgenootschap onbekend was.'

3. de leden:

'Het ledental ging van 809 terug tot 773, betalende f. 3277,50 aan contributiën. Aan giften en verpleeggelden van eenige patienten werd ontvangen f. 317,50. Met het batig saldo van 1899 ad f. 209, 56½ bedroegen de inkomsten f. 5512,72½. Onder de inkomsten komt een bedrag aan giften voor van f. 1447, waaronder een gift van f. 1000. De begrooting is voor 1901 is sluitend gemaakt door onder de inkomsten op te nemen een bedrag van f. 1393,85, te suppleeren uit het kapitaal der vereeniging.'Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag der Vereeniging voor wijkverpleging te Rotterdam (Rotterdam 18XX-).