Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Studenten-vereeniging tot ondersteuning van behoeftige gehuwde kraamvrouwen

Naam Studenten-vereeniging tot ondersteuning van behoeftige gehuwde kraamvrouwen
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 10 oktober 1884 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici, Studenten
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

'De vereeniging stelt zich ten doel het ondersteunen van behoeftige gehuwde kraamvrouwen, wier verlossing aan huis door een van hare daartoe bevoegde leden is bijgewoond en die in de registers der verloskundige polikliniek zijn ingeschreven.

Bij voldoende staat der kas kan ook hulp verstrekt worden aan behoeftige patienten, die in de verloskundige en gynaecologische kliniek op het Ziekenhuis der Rijks-Universiteit verpleegd worden.

Ook bij epidemieën kan de vereeniging handelend optreden.' (Van Ebbenhorst)

Activiteit

'De aan kraamvrouwen te verleenen ondersteuning zal in de eerste plaats bestaan in voedsel volgens eene spijslijst, die jaarlijks wordt vastgesteld. De practicus heeft het recht gedurende 9 dagen deze ondersteuning te verleenen en hospitaallinnen te verstrekken.' (Van Ebbenhorst)

'In aanmerking kwamen vrouwen die toelieten dat een van de leden - medische studenten - de bevalling bijwoonden'. ('t Hart)

Verantwoording gegevens

P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914 Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 45.

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 119.

vermeld in:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 798.

Opmerkingen

leden en inkomsten:
'Alle studenten kunnen lid der vereeniging worden.

De contributie bedraagt f. 7,50, in twee termijnen (October en April) bij vooruitbetaling te voldoen. Alleen bevoegde leden, die twee jaar lid van de vereeniging geweest zijn, kunnen als practici in de polikliniek werkzaam zijn.

Donateur is ieder, die de vereeniging geldelijk ondersteunt, hetzij door zich te verbinden tot een jaarlijksche bijdrage, hetzij door een gift in eens.'