Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Magnasiem tobiem megadle jetomoth

Naam Magnasiem tobiem megadle jetomoth
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd, b.v bij Van Creveld: Mangasiem Towien Megadlé Jethomoth
Alternatieve namen
  • Nederlandsch Israëlietisch Weesmeisjes-College: Magnasiem Tobiem Megadlé Jethodoth
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1761 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Meisjes, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Vader- of ouderlooze meisjes, tusschen de 5 en 10 jaren oud, tot haar 14de (later 16de) jaar, op te voeden, ten einde deze door het aanleeren van vrouwelijke handwerken in haar eigen onderhoud zouden kunnen voorzien.' (Calisch)

Activiteit

Het volgende financieel mogelijk maken:

'Bij gemis van een gesticht tot verpleging worden de weezen bij de moeders of nabestaanden, tegen een bepaald maandgeld, gehuisvest. Zij ontvangen godsdienstig en maatschappelijk onderwijs op eene burgerschool, waar zij tevens in handwerken onderwezen worden. Op den ouderdom van 11 of 12 jaren worden zij tot het leeren van eenig vrouwelijk ambacht besteed, en moeten dan nog het onderwijs op de avondschool bijwonen.'

Bestuursleden

Het bestuur rond 1850 is samengesteld uit 'de heeren S. Polak Daniëls, Z.P. Polak, W.A. Willing, M.W. Zeckendorf en E.S. Catz, mevr. F. Beer-Joukles, A. Catz-Hont en mevr. R. Dresden-Polak Daniëls.' (Calisch)

Eigen gebouw (adres)

geen

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 199-201. (Uit echte bronnen bijeengebracht door N.S.C.)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 654.

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

De vereniging wordt nog genoemd in de Gids van Blankenberg c.s. uit 1899.

ad richtgroep:

'De kinderen moeten gezond zijn en minstens 5 en hoogstens 11 jaar oud.' (Blankenberg)

ad activiteit:

'Het getal der wezen beloopt 20 à 24. Zij worden gelijkvormig gekleed, volgens een bepaald model, waarvan de tabbaard de bovenkleeding is.' (Calisch)

inkomsten:

'De kosten van het onderhoud worden gevonden uit de jaarlijksche bijdragen der kontribuanten, zijnde f. 2,60 het minimum der kontributie, renten van eenige gebouwde eigendommen, offergelden in de kerken, renten van kapitalen, geschenken enz.' (T.a.p.)