Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap "Weldadigheid"

Naam Broederschap "Weldadigheid"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1845 (oprichting)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

  'bevordering van spaarzaamheid bij de geringe volksklasse om, door het afzonderen van eenige centen in de week, tegen den winter te deelen in de uitkeering van levensmiddelen, brandstoffen, beddegoed en kleederen, te welken einde jaarlijks eene verdeeling plaats heeft' (Calisch)

   Activiteit

   Men tracht het doel te bereiken door het verschaffen van 'werkzaamheden aan vlijtige huisvrouwen, die daaraan behoefte hebben, door het naaijen van hemden en het stikken van katoenen dekens.'

   De broederschap biedt 'de meervermogenden de gelegenheid aan, door het nemen van aandeelen, behoeftigen des winters met de genoemde noodwendigheden des levens te begiftigen, waartoe men zich kan aanmelden bij den penningm., den Heer W. Willems.'

    Verantwoording gegevens

    N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 366-367. (Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC])