Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogenden

Naam Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogenden
Opmerkingen over naam sinds 1887: Koninklijke vereeniging tot opleiding in ambachten en beroepen
Alternatieve namen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 maart 1851 (oprichting)
Einddatum 1973 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arbeidzaamheid, orde, zindelijkheid, spaarzaamheid onder de minvermogenden te bevorderen (Calisch)

Activiteit
  1. Werkverschaffen aan minvermogenden te dezer stede;
  2. minvermogenden in de gelegenheid stellen zich goedkope kleedingstukken te verschaffen;
  3. het debiet der kleine winkeliers uit te breiden door hun depots der vervaardigde goederen te geven, welke zij met enige winst (niet meer dan 10%) kunnen verkopen. Niet verkochte goederen tegen het borgbedrag terug te nemen, mits schoon en onbeschadigd'.
  4. Het instandhouden van de Brei-inrigting.
Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de Amsterdamse afdeling van de Maatschappij tot Nut der Israelieten.

Oprichters

Maatschappij 'Tot nut der israëlieten', naar het plan van A.S. van Nierop.

Bestuursleden

Bestuursleden zijn de zeven commissarissen: A.S. van Nierop, mr. I.v.S. Mulder, J.N. Torres, dr. S.E. Rosen, dr. I. de la Mar, L. Jacobi Benjamin, en L. Zendijk;
De bestuurderessen zijn twaalf in getal: mevr. Hartog-de Vries, mevr. de wed, Binger-Benjamins, jkvr. Keijser-Keijser, mevr. de Castro-de Lima, mevr. Sarphati-Mendes de Leon, mevr. Mortje-Salomons, mevr. Posno-Berenstein, mevr. Lioni-Daniëls, mevr. van Nierop-van Minden, mevr. Posno-Valckenhuijzen, mevr. Dresden-Polak Daniëls, en mevr. Willing-Willing. Daarnaast adviseren twee personen over de inkoop der goederen. (Calisch)

Vergaderplaats

'Haar bureau wordt gehouden in de Muiderstraat, in het locaal van de afdeling' van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten. (Calisch)

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 348-349. Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC].

Opmerkingen

De brei-inrigting werd op 11 juni 1851 tot stand gebracht. Elke dinsdag van 10-12 uur bevond het bestuur zich in het locaal van der Afdeeling van de Maatschappij tot Nut der Israelieten om het nieuw breiwerk aan de behoeftige meisjes uit te delen en het voltooide breiwerk in ontvangst te nemen. Dat laatste werd in de magazijnen geborgen.

Op de zindelijkheid en zedelijkheid der meisjes werd nauwkeurig achtgeslagen. (Calisch)

Archief

Het archief van de Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogenden (sinds 1887: Koninklijke vereeniging tot opleiding in ambachten en beroepen) 1897 - 1973 wordt onder toegangsnummer 634 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. Uit de 19e eeuw dateert slechts een deel van de: 'Financiële bijlagen. 1897-1926.'

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogenden, opgerigt door de Amsterdamsche Afdeeling van de Maatschappij tot nut der Israelieten in Nederland (Amsterdam 1852-1872?).
  • Statuten van de Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogenden te Amsterdam (Amsterdam 1852).
  • Het tienjarig bestaan der Vereeniging tot Werkverschaffing aan Minvermogenden te Amsterdam (Amsterdam 1862).
  • Het vijftigjarig bestaan der Vereeniging tot opleiding voor ambachten en beroepen, (voor 1887: Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogenden): 1851-1901 (Amsterdam 1901).