Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Israƫlitische Vereeniging G'nozer Dallim "Hulp aan minvermogenden"

Naam Israƫlitische Vereeniging G'nozer Dallim "Hulp aan minvermogenden"
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van de joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 3 augustus 1864 (oprichting)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om gedurende de wintermaanden te voorzien in de behoeften van Israëlitische armen (Goossens) 'en hun in buitengewone omstandigheden zoveel mogelijk hulp te verleenen' (Van Zanten)

Activiteit

De te bedelen goederen worden zoveel mogelijk aanbesteed en aan de leden gegund, behalve aan bestuursleden die daarvan juist zijn uitgesloten; een commissie onderzoekt de monsters en prijzen van deze goederen: kleding, turf, brood, en vleesch. Een enkele keer wordt enig geld bedeeld.

Koninklijk Besluit 23 februari 1866 nr. 125; 25 maart 1871 nr. 71; 11 februari 1883 nr. 32; 6 februari 1896 nr. 80
Staatscourant

13 maart 1866; 13 april 1871; 8 maart 1883; 1896.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1500
Verantwoording gegevens

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland V Gemeente Groningen (Amsterdam 1897) 107-108. (In opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek bewerkt door J.H. v. Z.)

Bronnen van Van Zanten: 'Reglement en huishoudelijk reglement der vereeniging. Mededeeling van het bestuur. Tabellen voor het Rijksarmverslag over de jaren 1890-1894'.

S. van der Poel, Joodse stadjers. De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1796-1945 (Assen 2004), 34. Ook uitgegeven als deel 11 in de serie Bouwstoffen voor de geschiedenis der Joden in Nederland, door de mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting.

ad Koninklijk Besluit, ook:

Register van de Staatscourant van 1896.

ad laatste vermelding:

De Vereniging G'nozer Dallim "Hulp aan minvermogenden"  komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Opmerkingen

leden, inkomsten en uitgaven:

De vereeniging bestond uit leden, donateurs en donatrices. Leden waren zij die minstens 5 cent per week betaalden, donoren zij die minstens 2½ cent betaalden. Een lid moest 13 jaar oud zijn en mocht op z'n 15e stemmen. Er werden jaarlijks ongeveer '70 hoofden van huisgezinnen' bedeeld. Volgens de tabel van inkomsten en uitgaven in 1886: voor f. 493,89 bedeeld, bij inkomsten uit contributies van f. 452,08; in 1894: f. 393,27 bij f. 442 contributiegelden. (Van Zanten)