Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Rotterdam

Naam Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1855 (oprichting)
Einddatum 1885 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'De vereeniging tracht tot het behoud en herstel, in zonderheid van het Protestantisme hier te lande, werkzaam te zijn, ook en vooral door zich het Christelijk schoolweezen aan te trekken.' (Jan de Liefde)

'Vanaf het begin heeft het Heil over zijn eigenlijke doel geen twijfel laten bestaan: kinderen én volwassenen winnen voor Jezus.' (Dubois, 98)

'Zij stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van Christelijke bewaar-, brei- en Zondagsscholen, het houden van Volkslezingen, enz., en tevens het bevorderen van de stoffelijke belangen der gezinnen, wier kinderen op deze scholen geplaatst zijn.' (Blankenberg 392)

Activiteit

het verkondigen van het Evangelie, in principe aan het gehele Nederlandse volk, in de praktijk aan armen en kinderen in de achterbuurten, in dit geval in Rotterdam;

het oprichten en instandhouden van een zondagschool voor volwassenen en van naai- en breischolen voor vrouwen en meisjes

het verpreiden van tractaatjes.

 

Afdeling van

de landelijke Vereeniging "Tot heil des Volks", opgericht in 1855 te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

O.W. Dubois en Krijn de Jong, Aan de minste van mijn broeders. Het werk van "Tot Heil des Volks" 1855-2005 (Amsterdam 2005) 79.

Na vijf en zeventig jaar. De geschiedenis der Vereeniging "Tot Heil des Volks", opgericht April 1855 (Amsterdam 1930)

Opmerkingen

ad activiteit en inkomsten:

In de eerste jaren bestond het 'werk van de boden' eruit dat mannen de stad ingingen om begunstigers te werven die bereid waren 2 cent per week bij te dragen. 'Zoo is in onze Vereeniging het werk van de boden ontstaan. Deze mannen gaan geregeld de stad in om nieuwe contribuanten voor de vereeniging te winnen en om de wekelijksche- maandelijksche, driemaandelijksche, halfjaarlijksche of jaarlijksche contributies op te halen.' (Na vijf en zeventig jaar 10)

ad levensbeschouwing:

de vereniging baseerde zich op het Evangelie van Jezus Christus en niet op een bepaalde geloofsbelijdenis, maar zij erodeerde voortdurend onder een niet aflatende broeder- of richtingenstrijd, in protestantse kring bekend als het Darbisme.

 

 

 

 

Archief

Mogelijk zit er stukken van of m.b.t. de afdeling Rottterdam in het achief van de landelijke vereniging "Tot Heil des Volks", dat bij de vereniging, tegenwoordig stichting te Amsterdam berust.