Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam doorgaans Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Parochie

parochie van de H. Joseph

Begindatum 25 maart 1850 (oprichting)
Einddatum 1964 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.' 

Neemt deel aan

den Bijzonderen Raad Haarlem van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1876.

Bestuursleden

president: H.A. Schlatman in 1894, 1899 en 1903;

vice-president: P.J. Frijhoff in 1894, R.J.van Dieren Bijvoet in 1899 en 1903;

secretaris: W.H.Geurts in 1894, H. van Zantvoort in 1899 en opnieuw W.H. Geurts in 1903;

penningmeester: M.C. de Groot in 1894, P.J. van Kessel in 1899 en 1903;

magazijnmeester: P.J. Berlage in 1894, geen vermelding in 1899 en W.B. Guskens in 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum, bestuursleden en activiteit:
Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894
(Alkmaar 1894) 260.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 48.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 345.

ad laatste veermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

Archief

Het archief van de Conferentie St. Jozef van de Vincentiusvereniging 1876-1964 maakt deel uit van het archief van de Vincentiusvereniging te Haarlem 1850-1995, dat onder toegangsnummer 1207 wordt bewaard in het Noord-Hollands Archief.

Het archief bevat uit de 19e eeuw slechts een 'Lijst van bezochte gezinnen, 1898.