Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Vlissingen

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Vlissingen
Opmerkingen over naam Veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Vlissingen
Provincie Zeeland
Begindatum 10 maart 1896 (oprichting)
Einddatum 1948 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

De afdeling Vlissingen zond regelmatig adressen aan gemeenteraad, 'doch zonder eenigen goeden uitslag'. In kermistijd werd de 'blauwe tent' opgezet om de consumptie van alcoholvrije dranken te promoten.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

in 1900: ds. Chr. Hunningher, voorzitter en J.F. Schmeltzer, secretaris.

Vergaderplaats

'Het Christelijk Vereenigingsgebouw "Elim" aan den Oprit, te Vlissingen, gesticht door de NCGOV, afdeling Vlissingen en de 'Vereeniging tot Heil van den Zeeman' aldaar onder leiding van Rev. A.W. Frater.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens aan het

Bijblad van "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de NationaleChristen-Geheelonthouders Vereeniging, 2e jrg.

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 37, 292-293.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van de afdeling Vlissingen in "De Wereldstrijd", orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereeniging, 48e jrg. (1948) nr. 18, 72.