Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Utrecht

Naam Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Utrecht
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De verbetering van het lot der blinden zoowel kinderen als volwassenen, onverschillig van welke Godsdienstige gezindheid (Goossens)

Activiteit

'Na grondig onderzoek en bezoek door de leden van het bestuur worden de gezinnen van blinden en half-blinden, voorzover de kas dit toelaat, geldelijk bedeeld. Ook worden hun kleeren verstrekt, en wordt den blinde voorgelezen. Verder wordt hun werk verschaft in het gezin; mannen maken bezems, vrouwen knoop-, haak- en breiwerk.

Vervolgens wordt door geldelijke steun de opname van blinden in de verschillende instellingen mogelijk gemaakt.' (Blankenberg)

Afdeling van

'Comité Utrecht van' de landelijke Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden, opgericht in 1878 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

bestuur van de afdeling Utrecht in 1900:

eere-voorzitter: prof. H. Snellen sr.;

president: dr. H.L. Oort;

vice-presidente: mevr. J.G. Beuker-Moens;

penningmeester: J. v. Pembroek;

secretaresse: mej. M.R. ter Meulen.

dames-comité in 1900: mevr. L. v. Heijst-Engelman en mej. Bezier.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, eerste vermelding en relatie:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 852.

ad bestuursleden en beschermvrouwe:

Hof-, rijks- en residentiealmanak van het Koninkrijk der Nederlanden en zijne koloniën, 1900.

ad laatste vermelding:

Het Comité Utrecht, inmiddels Afdeling Utrecht geheten, komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Opmerkingen

De term "Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden" komt voor in het Utrechts Nieuwsblad van 21 november 1893 en van 2, 20 en 23 maart 1894. Rond die tijd is de afdeling Utrecht vermoedelijk opgericht.