Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dameskrans "Tabitha"

Naam Dameskrans "Tabitha"
Alternatieve namen
  • Vereeniging Tabitha (Blankenberg)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1897 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Ouderen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het vervaardigen van 'onderkleederen voor behoeftigen'; het bezorgen van 'melk, eieren en versterkend voedsel aan zieken en zwakken' en het geven van 'gedeeltelijke hulp', b.v. in de vorm van een tegemoetkoming in de huishuur 'aan armen die niet door de diaconie worden bedeeld' (Falkenburg)

Activiteit

'Eens per jaar uitdeeling van gemaakte kleederen en wollen dekens aan ouden van dagen en weduwen. De damesleden der vereeniging bezoeken geregeld gezinnen.' (Blankenberg)

Werkt samen met

de Nederlandsch-Hervormde Wijkvereeniging 'Eben Haëzer' (in wijk X), opgericht in 1884.

Verantwoording gegevens

Mr. Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 368. [In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.]

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 439.

ad laatste vermelding:

de vereniging komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van de digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

ad relaties:

inventaris van het archief van de Wijkvereniging Eben Haëzer in het Haags Gemeentearchief.

Opmerkingen

ad naam:

Blankenberg en Falkenburg spreken over resp. damesvereeniging Tabitha in Scheveningen en dameskrans Tabitha in de Nederlandsch-hervormde Wijk X.

Archief

In het archief van de Armenraad, sedert 1946 Sociale raad, sedert 1965 Stichting sociale raad te Den Haag dat onder toegangsnummer 277-1 wordt bewaard in het Haags Gemeentearchief bevindt zich het 'Dossier inzake de organisatie en werkzaamheden van de Vereniging Tabitha voor het ondersteunen van Scheveningse weduwen en wezen, leden der Nederduitsch Hervormde Gemeente van Scheveningen, 1949-1955'.