Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Kollegie "Tachrichin" (doodskleederen)

Naam Kollegie "Tachrichin" (doodskleederen)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1600 (eerste vermelding)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

dames-vereenging met het doel om het doodsgewaad voor behoeftigen te vervaardigen (Hillesum)

 

Activiteit

In een lokaal van het Ned. Israelitisch oude mannen- en vrouwenhuis, afgestaan door het Nederlands-Israëlitisch-armbestuur, worden continue door vrouwen doodsklederen vervaardigd; de vereiste ruwe linnen wordt verschaft door het Nederlands-Israëlitisch Armbestuur dat het batig slot hiervoor in ruil terug ontvangt. (Calisch)

Oprichters

Het bestuur wordt gevormd door vier regentessen, in 1851: mej. R. de Wit, S. van Moppes, S. Rubens en M. Blitz.

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen(Amsterdam 1851) 469. (Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC])

J.M. Hillesum, 'Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche joden te Amsterdam in de 17e een 18de eeuw', in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902) 181.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

Calisch heeft het over een Ned.-Israëlitische vereniging, maar

Hillesum schaart deze vereniging onder de Portugees-Israëlitische verenigingen, en baseert zich hierbij op Franco Mendes, David, Memorias do estabelecimento e progresso dos Judeos Portuguezos e Espanhoes nesta famosa cidade de Amsterdam. Handschrift van het jaar 5529 = 1769. Dit handschrift bevindt zich in het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente te Amsterdam.

Hillesums mededelingen over de joodse verenigingen slaan vooral op het functioneren daarvan in de 17de en 18de eeuw; alleen de ten tijde van de publicatie van zijn bovenaangehaald artikel nog bestaande verenigingen zijn in deze database opgenomen.

ad begindatum:

Dit Kollegie bestaat sinds de vestiging van de joodse gemeenschap Amsterdam. (Calisch)

Voor de Portugese joden betekent dat: het laatste kwart van de 16de eeuw, vóór de komst van de joden uit Duitsland en Polen in het begin van de 17de eeuw.

ad laatste vermelding:

ontleend aan het jaar van verschijnen van Hillesums overzicht

Inkomsten:

jaarlijkse bijdragen der leden, waaruit  'met gemak' het linnen voor de waslakens kan worden aangeschaft en de salarissen van een scriba en een bode worden betaald. Het batig slot gaat naar het Israelitisch Armbestuur. (t.a.p.)