Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Zoar"

Naam Vereeniging "Zoar"
Plaats IJsselstein
Provincie Utrecht
Begindatum 1889 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

krankenverpleging (Goossens)

Activiteit

'Er is hier een huis, onder beheer van eene diakones, waarin zieken verpleegd kunnen worden (...) de anderen [ontvangen] verpleging in hun woning (...) en wel vanwege de vereeniging kosteloos. Versterkende middelen worden nu en dan verstrekt. De zieken worden door de diakones bezocht. In den regel wordt alleen aan Protestanten hulp verleend; ook aan enkele Roomschen die dat verlangen.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 28 november 1889 nr. 23
Staatscourant

19-02-1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3362
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 767.