Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Evangelisch-Lutherse Vereeniging voor Diaconessen

Naam Evangelisch-Lutherse Vereeniging voor Diaconessen
Alternatieve namen
  • 'Vereeniging Lutherse Diakonessen Inrichting' (LDI) (vanaf 1897)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 30 oktober 1886 (oprichting)
Einddatum 1975 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

vrouwen op te leiden tot Diaconessen en als zoodanig werkzaam te doen zijn in den arbeid der dienende liefde (Goossens)

'Volgens de doelstellingen van de L.D.I. werden de door haar opgeleide diakonessen uitgezonden om te functioneren als 'gemeente-zusters' in Lutherse gemeenten in Nederland'. (Johannes)

Activiteit

Behalve de in de doelstelling genoemde activiteit ook zendingswerk in de koloniën en het leiden van meisjes- en vrouwenkringen.

Wat betreft het ziekenhuis: 'In het Ziekenhuis der Luth. Diak.-inrichting worden opgenomen lijders en lijderessen van elken leeftijd en van alle gezindten. De aanvrage tot opneming moet schriftelijk geschieden aan de besturende zusters, met bijvoeging van eene verklaring van den behandelenden geneesheer omtrent den aard der ziekte. Lijders aan besmettelijke ziekte, vallende ziekte of krankzinnigheid, en zieken wier verblijf storend zou kunnen zijn voor de andere verpleegden, worden niet opgenomen.' (Blankenberg)

Werkt samen met

(in de 19e eeuw) met Lutherse Inrichtingen als Bethel te Delft.

Oprichters

Oprichter-voorzitter ds. J.G.F. Rahn, samen met (het geld van) de dames Anna en Maria Insinger en O.E. Borski-Sillem.

Bestuursleden

ds. J.P.G. Westerhoff, eerst bestuurslid, later voorzitter.

Eigen gebouw (adres)

'Er kwamen Lutherse diaconesssen in 1886 en 1887 naar Amsterdam uit Duitsland, die na een woning op het Rembrandsplein [nr. 26] haar Diaconessenhuis kregen op de Bloemgracht [nr. 65] in 1890. In 1898 werd de Luthers Diaconessen Inrichting aan de Koninginneweg opgericht.'

Koninklijk Besluit 1 december 1888 nr. 26; 18 maart 1897
Staatscourant

9 februari 1889

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
548
Verantwoording gegevens

algemeen:

Ant. Johannes, Het Lutherse in beeld (Amsterdam 1986).

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 748.

ad eigen gebouw:

Ant. Johannes en J. Allema, arts, Diakonessen en gezondheidszorg. Een jubileum en afscheid van een ziekenhuis (Amsterdam 1987) 13-27. [Tevens jaarverslag van de Lutherse Diakonessen Inrichting]

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant 1897.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode van het verenigingsarchief

Opmerkingen

Inkomsten:

Schenkingen van de beide dames Insinger en mevrouw Borski en later koninklijke schenkingen maakten de oprichting en uitbreiding van de inrichting mogelijk.

De 'verpleegkosten bedragen in de 3de klasse f 2.- per dag, hiervoor wordt de geheele zorg genoten behoudens bijzondere chirurgische operatiën; voor kinderen beneden 12 jaar is het tarief in de derde klasse f 1 per dag.' (Blankenberg)

 

Archief

Het archief van de Evangelisch-Lutherse Vereeniging voor Diaconessen onder de titel Lutherse Diakonessen Inrichting 1886-1975 wordt onder toegangsnummer 997 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Notulen, met ingeplakte bijlagen en alfabetische index. 1889 - 1972

Jaarverslagen 1892 - 1986

Ingekomen stukken bij het bestuur. Met alfabetische index. 1898 – 1968

Stukken betreffende het 100-jarig jubileum. 19861Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Johannes, Antonie, Geschiedenis van 100 jaar Lutherse Diaconessen Inrichting te Amsterdam (Zutphen 1986).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Johannes, Ant. en J. Allema, Diakonessen en gezondheidszorg. Een jubileum en afscheid van een ziekenhuis (Amsterdam 1987).
  • Johannes, Ant., Het Lutherse in beeld 1886-1986 (Amsterdam 1986).