Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Evangelisch-Luthersche vrouwenvereeniging "de liefde tot Christus dringt ons"

Naam Evangelisch-Luthersche vrouwenvereeniging "de liefde tot Christus dringt ons"
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1885 (oprichting)
Einddatum 1897 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan kinderen van behoeftige lidmaten kleding en onderkleding uit te delen en aan behoeftige evangelisch-lutherse vrouwen breiwerk te verschaffen (Falkenburg)

Activiteit

Het organiseren en financieren van uitdelingen van kleren, meestal met Kerstmis en met Pasen.

Het verschaffen van breiwerk aan een twintigtal behoeftige vrouwen. Het zo nu en dan bezoeken van de arme gezinnen.

Oprichters

Mevrouw Manssen is presidente van deze vrouwenvereeniging rond eeuwwisseling (tevens Falkenburgs bron van informatie).

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 369-370. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

Opmerkingen

ad activiteit:

In 1895/'95 werden aan 193 kinderen uit 46 bedeelde Lutherse gezinnen 193 stel hemden, kousen en broeken uitgereikt. Een twintigtal behoeftige vrouwen breiden de kousen, hetgeen eene uitgave van f. 137,85 vorderde.

leden:

aantal in 1895/'96: 19.

financiën:

de uitgaven bedroegen: aan grondstoffen f. 260,18, aan breiloon f. 137,85 en aan andere posten f. 53,81, totaal f. 451,84.

De uitgaven werden voor f. 451,86 uit contributies en giften gedekt.