Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Roermond, comité Roermond

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Roermond, comité Roermond
Plaats Roermond
Provincie Limburg
Begindatum 1870 (eerste vermelding)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden.

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Dit mede organiseren en financieren werd spoedig de belangrijkste taak van de plaatselijke Comités.

Afdeling van

het Nationale Comité of de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad einddatum:

geen, de afdeling bestaat nog (of weer); zie http://www.detelefoongids.nl/bg-l/17302384-Rode+Kruis+Roermond+eo/

overige gegevens, inclusief de eerste vermelding:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Opmerkingen

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen gemaakte en gewonde militairen en, in vredestijd, zieken en gewonden in het algemeen

Archief

Het archief van het Roode Kruis, afdeling Roermond, 1870-1881 wordt onder toegangsnummer 4032 bewaard in het Gemeentearchief Roermond.

 

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Roermond
Naam collectie Roode Kruis, afdeling Roermond, 1870-1881
Beheersnummer 4032
Toegang inventaris
Reglementen ja

Reglement van Orde van het Hoofdcomité der Nederlandse Vereniging tot het verlenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, 1867;

Reglement van Orde voor de Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging tot het verlenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, 1876;

Stukken betreffende wijzigingen in het reglement van het Comité Roermond, 1870, 1872.

Notulen ja

Agenda en notulen van de Vergadering van afgevaardigden der Comité's met de Commissie van Dagelijks Bestuur der Nederlandse Vereniging tot het verlenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, 1875.

Jaarverslagen ja

Stukken betreffende de jaarverslagen van de Nederlandse Vereniging tot het verlenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, 1871-1873.

Financiële stukken ja

Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1870-1881;

Stuk betreffende contributie en bijdragen aan het Rode Kruis, 1870.

Overige stukken ja

Stukken betreffende de "Exposition Internationale et Congres d'hygiène et de Sauvetages" te Brussel, 1875;

Stukken betreffende het oprichten van mobiele colonnes en opleiding van ziekenverplegers, 1875, 1876;

Stukken betreffende collectes voor het Rode Kruis, 1870;

Lijsten van aanwezige goederen in dépots van het Rode Kruis, 1870;

Stuk betreffende het oprichten van een verplaatsbaar metalen hospitaal voor het Rode Kruis, 1871;

Eerste jaarverslag van het Arnhems Comité tot het verlenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog over het jaar 1870, 1871.