Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bijzondere Raad Den Bosch van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Bijzondere Raad Den Bosch van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Joannes, evangelist, van de H. Petrus, van de H. Catharina en van de H. Jacobus

Begindatum 14 november 1847 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

Art. 28. De bijzondere Raad houdt zich bezig met de gewigtige liefdewerken en maatregelen, waarin al de Conferentien der stad belang hebben.

Art. 29. Hij bepaalt de aanwending der fondsen van de gemeenschappelijke kas. Deze kas wordt gestijfd door de buitengewone van elders ontvangen giften, door de inzamelingen op de algemeene vergaderingen van de stad gedaan en de offers, welke de Presidenten, namens hunne Conferentie, op elke zitting aanbrengen.

Zij strekt ter voorziening in de kosten der liefdewerken voor de geheele stad en tot ondersteuning der onvermogendste Conferentien.

Activiteit

De Bossche Bijzondere Raad wijdde zich in het bijzonder aan:

1. het liefdewerk der spijskokerij (gratis maaltijden tegen inlevering van bons),

2. het Secretariaat der Armen, via welke werk wordt verschaft, directe nood gelenigd, en noodhulp als voorschotten, reisgeld, e.d. wordt gegeven. Door dezelfde leden werd de Arbeidsbeurs beheerd, waar actief aan werk geholpen werd.

3. het liefdewerk: de katholieke Pers, die gratis aan de bezochte gezinnen couranten verschaft.

 

Het liefdewerk van huisbezoek der armen zelf behoorde tot de taak van de deelnemende conferenties, die door de bijzondere raad zo nodg hierbij financieel gesteund werden.

 

"Bedeelende armenzorg (...). (Blankenberg)

Afdeling van

Afdeling Den Bosch van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Heeft als deelnemer

de Conferenties van de H. Joannes Evangelist (opgericht 3 mei 1847), van de H. Petrus (30 september 1847), van de H. Catharina (30 september 1847) en van de H. Jacobus (30 september 1847).

Bestuursleden

president: Jhr. Jos. de la Court in 1894, 1899 en 1903;

vice-president: mr. Alphons van Rijckevorsel in 1894, J.W.R. van Gulick in 1899 en E.H. van Grinsven in 1903;

secretaris-penningmeester: R.J.J. Swarte in 1894;

secretaris: L. van der Steen in 1899 en 1903;

penningmeester: L. Meuwese in 1899 en 1903;

leden: de presidenten en vice-presidenten van de 4 conferenties en van de liefdewerken.

Verantwoording gegevens

ad begindatum, bestuursleden en activiteit:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 261.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 49.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 347.

ad doelstelling en activiteit:

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847) 3,13,14, 21-23.

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 56, 58, 59, 61-82.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 329.

ad einddatum:

geen, de vereniging bestaat nog (of weer); zie www.vincentiusvereniging.nl (geraadpleegd op 26 januari 2011)

Opmerkingen

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

Art. 1. De bijzondere Raad eener stad is samengesteld uit een President, een Vice-President, een Secretaris, een Penningmeester en al de Presidenten en Vice-Presidenten der Conferentien van de stad, en de Presidenten en Vice-Presidenten der bijzondere liefdewerken, die alle conferentien aangaan.

ad begindatum:

De begindatum is hier de datum van inlijving; de in de Pius-Almanak van 1894 en 1903 genoemde datum: 8 resp. 9 oktober 1847 zou die van de eigenlijke oprichting kunnen zijn.

ad publicaties van de vereniging: "Jaarlijksch verslag", dit is te vinden in de bibliotheek van het Katholiek Documentatie Centrum KDC Tc 5607

Archief

Het archief van de Bijzondere Raad van de Vincentiusvereniging te Den Bosch 1847-1954 bevindt zich in het Stadsarchief 's Hertogenbosch onder toegangsnummer 92.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de Bijzonderen Raad Den Bosch over de periode 1847-1979 in dossier nr. 863-865 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief 's Hertogenbosch
Naam collectie Bijzondere raad van de St. Vincentiusvereniging, 1847 - 1954
Beheersnummer 92
Reglementen ja

Reglementen voor het Liefdewerk "Borduurschool", 1848;

Reglementen voor diverse onderdelen van de Vincentiusvereniging met overzicht van handelingen van de vereniging in de jaren 1847-1873;

Reglementen voor het bestuur en de commissie van het Liefdewerk "Spijskokerij", 1882 - 1892.

Ledenlijsten ja

Ledenlijst Bijzondere Raad, 1848-1859.

Notulen ja

Notulenboeken Bijzondere Raad, vanaf 1847;

Verslag van de vergadering van de bijzondere raad, met afschriften van bijlagen, 1869;

Notulenboeken van de Algemene Vergadering, vanaf 1851.

Jaarverslagen ja

Verslag der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te 's-Hertogenbosch, vanaf 1847;

Index op de verslagen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te 's-Hertogenbosch 1847-1862;

Jaar-/kwartaalverslagen Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te 's-Hertogenbosch, 1848-1877;

Verslag van de activiteiten van schoenmakerij, 1900;

Jaarverslagen van de Commissie "Spijskokerij", 1881-1895;

Verslagen betreffende de activiteiten van het Liefdewerk "Borduurschool", 1854;

Correspondentie ja

Ingekomen stukken bij de Bijzondere Raad, 1847-1849;

Ingekomen stukken en kopieën van uitgegane stukken bij de Bijzondere Raad, vanaf 1850;

Ingekomen stukken met antwoorden, gegeven door de stadsconferenties op vragen van de Bijzondere Raad, met staat van vragen, 1870-1877;

Ingekomen stukken van de Hoofdraad te 's-Gravenhage, 1887-1934;

Brievenboek van de Bijzondere Raad, 1847 - 1875;

Ingekomen stukken betreffende obligaties, 1857-1904.

Financiële stukken ja

Statistische gegevens over de inkomsten en uitgaven van de Conferentie Sint-Pieter over de jaren 1847-1921;

Financiële overzichten van het liefdewerk ambachten, afdeling "schoenmakerij", 1847-1853;

Verslagen, opgesteld door de Conferentie Sint-Catharina, ter controle van hun inkomsten en uitgaven, 1847-1887;

Verslagen, opgesteld door de Conferentie Sint-Jan, ter controle van hun inkomsten en uitgaven, 1847-1887;

Verslagen, opgesteld door de Conferentie Sint-Jacobus, ter controle van hun inkomsten en uitgaven, 1847-1888;

Verslagen, opgesteld door de Conferentie Sint-Petrus, ter controle van hun inkomsten en uitgaven, 1847-1888;

Verslagen betreffende het functioneren van het liefdewerk ambachten, afdeling "schoenmakerij", 1851-1853;

Registers van inkomsten en uitgaven van het liefdewerk "Spijskokerij", 1862-1902;

Rekening en verantwoording van de spijskokerij, 1873-1881;

Jaarverslag met bijlagen van de conferenties van Ss.-Catharina, -Jacobus, -Jan, en -Petrus, alsmede van enkele Liefdewerken, 1888-1905.

Overige stukken ja

Notariële akte van wijziging van de statuten, 1855;

Stukken betreffende de problemen rond het aftreden van J. Mulder-Herzet als directeur van de spijskokerij, 1891;

Stukken betreffende het bestuur van de Vincentiusvereniging te 's-Hertogenbosch, 1847;

Agenda van de centrale vergadering van de Vincentiusconferenties te 's-Hertogenbosch, St. Michiels-Gestel, Den Dungen, Schijndel en Dreumel, 1869;

Statistische gegevens betreffende de Bijzondere Raad en haar activiteiten over de jaren 1856-1881, 1888-1918;

Statistische gegevens over de ledentallen, bureaus en bezochte gezinnen van de Conferentie Sint-Pieter over de jaren 1847-1921;

Jubileumboek "Gouden feest der Vincentius-Vereeniging 1846-1896", 1896;

Stukken betreffende de viering van het 50-jarig jubileum van de Vincentiusvereniging te 's-Hertogenbosch, 1896, 1897;

Stukken betreffende de gebouwen van de Vincentiusvereniging, 1847 - 1907;

Vergunning verleend door het College van Regenten van de Godshuizen aan de Vincentiusvereniging tot het plaatsen van ramen in het pand van de mandenmakerij aan de Nieuwstraat, 1856;

Plaatsingslijst van archiefstukken en boeken, voor zover aanwezig in de boekenkast van de Vincentiusvereniging, 1882;

Stukken betreffende het verbouwen en het inrichten van de Spijskokerij, 1886;

Bestek en voorwaarden voor de bouw van een spijskokerij nieuwstraat C.106 (later Nieuwstraat 48), 1892;

Teksten van redevoeringen, gehouden tijdens de Algemene Vergaderingen, 1850-1857;

Notitie: Gestichts- of gezinsverpleging? Voor en nadeelen. Vluchtige aanteekeningen op grond van ervaringen, z.d.;

Handboeken voor de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, 1846 - 1914;

Bulletin de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 1850-1913;

Adreslijst van de internationale St.-Franciscus Regis-organisatie, 1875-1900;

Reglementen/statuten voor de Katholieke Spaarbank 's-Hertogenbosch en voor de leden van het patronaat van de H. Joannes, 1895 - 1907;

Kranteartikelen betreffende de H. Vincentius en de Vincentiusvereeniging, 1897-1910;

Bulletins der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, 1899-1921.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Herdenking van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius á Paulo te 's-Hertogenbosch 1847-23 mei-1947 (Den Bosch 1947).
  • Jaarlijksch verslag der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te 's Hertogenbosch 1849 (St. Michiels-Gestel 1849).