Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor het verstrekken van warm voedsel aan arme schoolkinderen

Naam Vereeniging voor het verstrekken van warm voedsel aan arme schoolkinderen
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot het verschaffen van warm voedsel aan arme schoolkinderen (Blankenberg)
  • Vereeniging "Kindervoeding" te 's-Gravenhage
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1884 (oprichting)
Einddatum 1967 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

gedurende de wintermaanden warm voedsel te verschaffen aan arme schoolkinderen (Goossens)

Activiteit

vanaf begin december tot half maart in de volksgaarkeukens maaltijden uitdelen, die onder leiding van onderwijzend personeel werden genuttigd; in Scheveningen geschiedde dit onder leiding van een twaalftal jonge dames.

het verschaffen van subsidie aan de soepinrichting voor Israëlieten die aldaar voor de joodse kinderen op rituele wijze maaltijden bereidde

In 1899 werd in elk geval ook de winterse warme melk-voorziening van de openbare bewaarscholen in Den Haag door deze vereniging (mede)gefinancierd.

Heeft als deelnemer

een jonge damesvereniging/commissie, die de uitdeling te Scheveningen verzorgde.

Eigen gebouw (adres)

De voedselverschaffing vond plaats in het Volkskosthuis in de Assendelftstraat, in de Gaarkeukens in de Torenstraat, aan de Stationsweg en in het gymnastieklokaal aan de Duinstraat in Scheveningen.

Koninklijk Besluit 18 september 1887 nr. 15
Staatscourant

31 oktober 1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1446
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 271-273 (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.). Hierin tabellen over aantal uitgereikte porties en de kosten.

ad activiteit en eigen gebouw

Uit Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 15; aldaar onder de rubriek Binnenland, een bespreking van deze vereniging aan de hand van het jaarverslag over 1899-1900 en in hetzelfde Tijdschrift 2e jrg. (1901) op pagina 15-16 een bespreking aan de hand van het volgende jaarverslag.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 479.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de ondergegeven beschrijving van het archiefdossier.

Opmerkingen

inkomsten:

contributies, giften, opbrengst van bussen in hotels of aan de 'tramrijtuigen' en de opbrengst van voorstellingen en concerten

Archief

In het archief van de Armenraad/Sociale Raad te Den Haag bevindt zich dossier nr. 498 'inzake de organisatie en werkzaamheden van de vereniging 'kindervoeding', voor de verstrekking van voeding aan behoeftige schoolkinderen, 1948-1967, met bijlagen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag / Vereeniging "Kindervoeding" te 's-Gravenhage; ook wel Vereeniging voor het verstrekken van warm voedsel aan arme schoolkinderen (Den Haag 1884-1921).
  • Dieren Bijvoet, J.A. van, Kreupelhout: luimige gedichtjes, ten voordeele van Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan behoeftige schoolkinderen (1887).