Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Willem Barendsfonds"

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Willem Barendsfonds"
Plaats Terschelling
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1882 (eerste vermelding)
Einddatum 1990 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vissers, Weduwen, Wezen, Zeelieden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

een fonds of inrichting te stichten tot voortdurende ondersteuning van hulpbehoevende, nagelaten betrekkingen van verongelukte zeelieden en van oude zeelieden in de gemeente Terschelling. (Goossens)

Volgens Schol was het fonds bedoeld voor de nagelaten betrekkingen van varensgezellen en vissers en voor oude varensgezellen en vissers zelf. (Schol 92)

Activiteit

'[De] onderstand bestaat uit eene gift in eens tegen den winter, en voor anderen uit eene geregelde uitdeeling in geld en beloopt van f 10 in eens tot wekelijks f 1. Er wordt geen onderscheid gemaakt tusschen de belijders van welken godsdienst ook; bij wangedrag wordt geene ondersteuning gegeven. Vooraf wordt door vrijwillige bezoekers een onderzoek ingesteld.' (Blankenberg)

Beschermheren -of vrouwen

In 1910 liet men toen [nl. toen Prins Hendrik bestuurslid geworden was] nieuw papier drukken met als opschrift: 'Beschermheer Z.K.H. Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg enz. ...'.

Bestuursleden

'De bestuursleden waren bijna altijd de prominenten der Terschellinger gemeenschap. Zo was de burgemeester voorzitter en het hoofd der lagere openbare school secretaris. Het eerste bestuur bestond uit D. Reedeker, P.J. Eschauzier. H. Lodewijk. D. Duijf, M. Daalder. G. Acket, S. Goustra, W. Bakker en P.J. Wichers.' (Schol)

'In 1910 werd Prins Hendrik bestuurslid'. (t.a.p.)

Koninklijk Besluit 6 april 1882 nr. 12
Staatscourant

18 mei 1882

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2890
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 910.

ad doel- en richtgroep, (bestuurs)leden, beschermheer en laatste vermelding:

Teunis Schol, 'Het Willem Barendsfonds' in: Hille van Dieren e.a. (reds.), Schylge myn Lântse. Tijdschrift over de Terschellinger Cultuurhistorie jrg. 11 (1990) nr. 3,  92-97.

Opmerkingen

leden:

'De leden betaalden f. 2.50 per jaar en werden dan vermeld op een bewerkte naamlijst die in Hotel de Nederlanden hing.'

Het bestuur was volgens Schol zeer effectief in ledenwerving: 'Als lid komen we tegen J.W. Kruse, orgelbouwer te Leeuwarden, Baronesse M.H. Usbeek, geb. Kluit. Ook werd elk jaar een gift van het Koninklijk Huis ontvangen.' (t.a.p.)

ad laatste vermelding:

'Het huidige bestuur bestaat uit: Tj. Schaap, voorzitter, Tj. Spanjer, secretaris (...)  . Het fonds telt heden plusminus 50 leden.' (Schol 1990)Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Schol, T., 'Het Willem Barendsfonds', in: Hille van Dieren e.a. (reds.), Schylge myn L├óntse. Tijdschrift over de Terschellinger Cultuurhistorie (Terschelling 1990 (jrg. 11)) 92-97.