Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.)

Naam Internationale Orde van Goede Tempelieren (I.O.G.T.)
Opmerkingen over naam ook wel genoemd: Het Groot Loge voor Nederland der Internationale orde van Goede Tempelieren (Independent Order of Good Templars)
Plaats Zwolle
Provincie Overijssel
Begindatum 1893 (oprichting)
Einddatum 1962 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Internationaal
Doelstelling

Het doel van de Orde is 'methodisch en onvermoeid, met alle wettige middelen en door persoonlijke overtuiging een ellendige gewoonte bestrijden, die zich van onze menschelijke samenleving heeft meester gemaakt. Deze gewoonte bestaat hierin dat men zekere vergiftigde stoffen en dranken, zoogenaamde narcotica, bedwelmingsmiddelen, min of meer langzaam werkende vergiften, gebruikt. De bedoeling daarvan is zich een voorbijgaand gevoel van welbehagen te verschaffen, hetzij uit genotzucht, hetzij om leed en zorgen in een eigenaardige verdooving van den geest te ontwijken. Wij zijn om geen andere reden deze strijd begonnen dan omdat wij zagen, dat het maatschappelijk verkeer ontaardt, het aantal misdaden verdubbelt, de zeden verslechteren en onze kinderen verzwakken door den verderfelijke invloed van die drinkgewoonten.' (Forel, 6) 

Activiteit

Om haar doel te bereiken bindt zij 'een onverbiddelijken strijd aan tegen de drinkgewoonten, het allermatigste gebruik niet uitgezonderd, maar strekt haar arbeid tevens uit tot het redden van drankzuchtigen, die zij laat bezoeken in hun woning, aan wie zij de weg wijst ter bevrijding van het slavenjuk van den alcohol en die zij tracht te omgeven met een haag van wélmeendende vrienden.

Vóór alles tracht zij de jeugd te beschermen tegen de gevaren van bedwelming.

En eindelijk tracht zij verkregen resultaten vast te leggen door krachtige wettelijke maatregelen' [te bepleiten].(Don, Waarom, achterflap) 

Afdeling van

Internationale Loge van de Orde van Goede Tempelieren, opgericht in 1853 en gevestigd te New York, is het hoogste lichaam en oefent het oppertoezicht uit op de handhaving van de grondwet, evenals op de gelijkvormige organisatie van alle delen der Orde. (Forel p. 16)

Heeft als afdeling(en)

zes loges met ongeveer 200 leden. Deze moeten 'prompt elk kwartaal aan den Groot-Secretaris een nauwkeurig bericht sturen over het aantal, de toetreding en het vertrek der leden en de voor alle leden aan de Groot-Loge verschuldigde kwartaalsbijdragen opzenden'. 

Oprichters

Jacob van Rees, tevens oprichter van de Algemeenen Nederlandsche Geheelonthouders Bond

Verantwoording gegevens

Auguste Forel, De Internationale Orde van Goede Tempelieren. Een maatschappelijk hervormster Haar doel, grondslagen, organisatie en arbeid (Zwolle 1927) 3-6.

H.W. Crommelin, 'Een jaar Strijdens. Overzicht over 1900', in: J.J.P. Valeton, J.J. Knap en C. van Krevelen (reds.), Het werk der liefde. Tijdschrift  gewijd aan de wetenschappelijke bestrijding der drinkgewoonten, 7e jrg (1901) 241-242.

A. Don, Waarom plaatselijke keuze. Eenige bezwaren weerlegd (Zwolle z.j.) Uitgave van de Internationale Orde van Goede Tempelieren.

Opmerkingen

ad begindatum:

In de bovengenoemde brochure van Forel komt op pagina 4 de volgende opmerking in een noot voor: 'Eigenlijk had Miss Gray reeds in 1883 te Rotterdam een Engelsch sprekende loge gesticht, die echter spoedig weer te niet ging.'

algemeen:

Het IOGT kende het 'broederschapsprincipe', was ritualistisch en besloten, d.w.z. de wekelijkse bijeenkomsten, waarin huishoudelijke zaken werden besproken en nieuwe leden ingewijd, waren achter gesloten deuren. Openbare zittingen dienden tot voorlichting over het alcoholvraagstuk aan buitenstaanders.

ad einddatum:

In 1962 ging de IOGT op in de Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie. Veel afdelingen werden daarbij 'werkgroep Broederschap' van de ANDO.

ad levensbeschouwing:

De Tempeliers beleden neutraliteit, maar een echte Neutrale Orde werd opgericht in 1905 uit onvrede over sterk protestantse passages in de riten. In mei 1926 fuseerden de oorspronkelijke IOGT en de in 1905 gestichte Neutrale Orde van Goede Tempelieren (IOGTN), nadat het principiële neutraliteitsbeginsel door beide kampen gelijkelijk erkend en vastgelegd was.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Forel, dr. Auguste, De Internationale Orde van Goede Tempelieren. Een maatschappelijk hervormster. Haar doel, grondslagen, organisatie en arbeid (Zwolle 1927 (5e druk)).
  • Forel, dr. Auguste, De I.O.G.T./ een Maatschappelijke hervormster (z.p. 1946 (eerste druk 1906)).