Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot warme Spijsuitdeeling

Naam Vereeniging tot warme Spijsuitdeeling
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1887 (oprichting)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 6-12
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan behoeftigen warme spijs en aan kinderen van de openbare kostelooze scholen gratis een middagmaal te verstrekken (Goossens)

Activiteit

'De uitdeelingen hebben de vier eerste dagen der week plaats in een daarvoor bestemd lokaal op vertoon van bons die voor de welgestelde ingezetenen verkrijgbaar gesteld zijn. Bovendien wordt aan behoeftige schoolkinderen op die dagen een warm maal verstrekt en hebben uitdeelingen van ongekookte levensmiddelen aan Israëlieten plaats. Er worden ook bons voor brandstoffen verstrekt en een damescomité bezoekt de arme gezinnen en deelt kleederen, ligging en dekking uit.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 11 januari 1888, nr. 3
Staatscourant

19 november 1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1830
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 488.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de 'Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente Hilversum, welke aan den armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren deelnemen', opgesteld in 1917. (in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 88)