Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Dalen

Naam Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Dalen
Opmerkingen over naam afdelingen worden ook subcommissies genoemd
Plaats Dalen
Provincie Drenthe
Begindatum 1821 (eerste vermelding)
Einddatum 1822 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het doel der Maatschappij van Weldadigheid is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn op te beuren, en tot eener hoogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te leiden'.

Activiteit

Om het bovenomschreven doel te bereiken stichtte de Maatschappij de ‘vrije’ kolonies Frederiksoord (1818), Willemsoord (1820) en Wilhelminaoord (1820), waar de bedeelde zich vrijwillig zou kunnen aanmelden om te worden opgeleid tot zelfstandig boer. Dat bleek al spoedig veeleer theorie. In de praktijk werden contracten met derden afgesloten, gebaseerd op de opvoeding der kinderen in de vrije gestichten; de subcommissies bemiddelden hierbij, maar weesvoogden, diakoniën en armbesturen kregen het eeuwigdurend plaatsingsrecht.

Afdeling van

Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in 1818, waarvan het hoofdbestuur was gevestigd in Den Haag en, na 1859, in Frederiksoord.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep:

gegevens ontleend aan de inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 door J.R. van der Zijden, J. Hagen, C.G.C. Meynen (uitgave rijksarchief Drenthe) en aan overige data m.b.t. de landelijke Maatschappij.

eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode van het verenigingsarchief.

 

Opmerkingen

inkomsten:

contributies der leden.

Archief

Het archief van de subcommissie Dalen over de jaren 1821-1822 is gedeponeerd bij het archief van de (moeder)Maatschappij van Weldadigheid, 1818-1970 dat onder toegangsnummer 186 wordt bewaard in het Drents Archief

Dit archief bevat:

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Maatschappij over het dienstjaar april 1820 - april 1821 en een circulaire van de Permanente Commissie betreffende het overnemen van kolonisten, door de kantonnale of stedelijke subcommissie te Coevorden toegezonden aan de onder haar ressorterende dorps(sub)commissie te Dalen, 1821;

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Maatschappij van Weldadigheid over het dienstjaar april 1821 - april 1822 en een staat van gecreëerde mandaten over dezelfde periode, door de kantonnale subcommissie te Coevorden toegezonden aan de dorps(sub)commissie te Dalen, 1822.

 

In het Coevordens archief berust het archief van de Cantonnale subcommissie van weldadigheid aldaar. Hierin bevindt zich o.m.:
een afschrift van de ledenlijst van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zooveel betreft de afdeelingen Coevorden; Dalen, Schoonebeek en Oosterhesselen; Borger; Emmen; Odoorn; Zweelo en Sleen; met daarop gemaakte aanteekeningen omtrent het bedrag der contributie, bedanken en overlijden over 1820-'25. (inv. nr. 195)