Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het verschaffen van Toevlucht aan onbehuisden

Naam Vereeniging tot het verschaffen van Toevlucht aan onbehuisden
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1893 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Dak- en thuislozen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

1. gelegenheid te verschaffen tot het verkrijgen van huisvesting voor degenen die daarvan tijdelijk verstoken zijn en

2. tevens hen, die de middelen missen om daarvan gebruik te maken, in staat te stellen de daarvoor benodigde gelden te verdienen. (Blankenberg)

Activiteit

De afdeling voor betalend publiek genereerde de nodige inkomsten;

de Volksgaarkeuken verschafte aan ieder zeer voordelig voedsel;

De afdeling voor niet-betalend publiek was de eigenlijke armzorginstelling; maar niemand kreeg logies en voedsel voor niets; wie niets had betaalde met werk in het volkslogement, de volksgaarkeuken of in de werkplaatsen van de instelling. De vrouwen deden ook b.v. naai- en verstelwerk.

Daarnaast werd geprobeerd de mensen zoveel mogelijk in het eigen vak werkzaam te doen zijn (b.v als timmerman, loodgieter). Als dat niet mogelijk was moest men verplicht een opdracht vervullen: b.v. koffielezen, aardappels schillen, etc.

Eigen gebouw (adres)

De commissie die aan de oprichting van de vereniging voorafging had in 1891 een oude diamandslijperij in de Zwanenburgerstraat gekocht en gereed gemaakt als 'toevlucht' met werkplaats. (Falkenburg)

Koninklijk Besluit 5 april 1893
Verantwoording gegevens

H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (Diss. Utrecht 1895) 186-189.

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland  Deel I Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 329-330. (in opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek verzorgd door Ph.F.) Gebruikte bron: Algemeen Handelsblad dd. 29-3-1893.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 562.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1893.

Opmerkingen

Het grondkapitaal waarmee de inrichting is opgericht, van f. 100.000 is, verdeeld in rentelooze aandelen van f. 500, door de leden bijeengebracht.

Inkomsten voor het verdere onderhoud van de inrichting komen uit bijdragen van particulieren, opbrengsten van busjes, de opbrengst van nachtlogies van het betalend publiek, van bijdragen van families die er hulpbehoevenden ondergebracht hebben, de opbrengst van de producten uit de werkplaats en van de lonen door particulieren betaald voor op bestelling verricht werk.