Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Het Ziekenhuis"

Naam Vereeniging "Het Ziekenhuis"
Plaats Almelo
Provincie Overijssel
Begindatum 23 juni 1891 (oprichting)
Einddatum 1961 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

een ziekenhuis op te richten en instand te houden

Activiteit

De activiteiten van het ziekenhuis, mogelijk gemaakt door deze vereniging:

'In dit gesticht worden in de 3de [bedoeld moet zijn 2de] klasse zieken opgenomen à f 1.50 per dag (voor ingezetenen), f 2.- (personen buiten de stad), in de derde klasse zijn deze tarieven f 0.60 à f 0.70. Voor rekening der burgerlijke armbesturen van Stad- en Ambt-Almelo verpleegden, betalen f 0.30 per dag. Ook worden door het ziekenhuis verpleegsters uitgezonden. De kosten voor deze verpleegsters zijn voor doorloopende verpleging 2de klasse f 2.-. 3de klasse f 1.- daags voor dagverpleging, 2de klasse f 1.25, 3de klasse f 0.50; voor nachtverpleging.' (Blankenberg)

Oprichters

Op initiatief van het Departement Almelo van de Maatschappij tot 't Nut van het Algemeen werd op 2 mei 1890 een Commissie ter Voorbereiding van de Oprichting van een Algemeen Ziekenhuis in het leven geroepen. Deze oprichtingscommissie, onder het voorzitterschap van H. Ledeboer, legde in haar vergadering van 23 juni 1891 het ontwerp van statuten en huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan de leden voor. Daarmee was de oprichting van de "Vereeniging Het Ziekenhuis", zoals de officiële naam luidde, een feit.

Bestuursleden

Het bestuur van de Vereniging "Het Ziekenhuis" werd bij de oprichting gevormd door een zevental personen: vier mannen en drie vrouwen. 

Eigen gebouw (adres)

Het eerste ziekenhuis werd gevestigd in de door mevrouw Cardinaal-Tak aan de Vereeniging geschonken "Villa Nuova" aan de Brugstraat. Op 20 juni 1892 kon het gebouw van het "Algemeen Ziekenhuis", zoals het in de wandeling genoemd werd, feestelijk geopend worden. Later kwam de hoofdingang aan de nieuw aangelegde Ziekenhuisstraat te liggen. Dankzij verschillende schenkingen van Egbert ten Cate kon het ziekenhuis gemoderniseerd en uitgebreid worden.

Koninklijk Besluit 19 januari 1892
Verantwoording gegevens

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 774.

Opmerkingen

ad bestuursleden:

De gemeenten Stad Almelo en Ambt Almelo konden elk één bestuurslid benoemen, zolang zij het ziekenhuis subsidieerden. De mannen vormden het dagelijks bestuur, terwijl de vrouwelijke bestuursleden werden belast met het dagelijkse toezicht in het ziekenhuis. Het verplegend en huishoudelijk personeel stond onder de leiding van een directrice, tevens hoofdverpleegster, die in het bestuur een adviserende stem had.

Archief

Het archief van de Vereeniging "Het Ziekenhuis" wordt onder toegangsnummer 564 bewaard in het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Inventaris van de archieven van de Vereniging "Het Ziekenhuis", 1891-1961, de Stichting "Prinses Irene Ziekenhuis", 1950-1975, en de Ver. "Sint Elisabeth Ziekenhuis", 1917- 1974, te Almelo.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Historisch Centrum Overijssel
Naam collectie Vereniging 'Het Ziekenhuis', 1891-1961
Beheersnummer 564
Toegang inventaris
Ledenlijsten ja

Ledenlijsten 1891-circa 1901.

Notulen ja

Notulen van ledenvergaderingen en van algemene en dagelijkse bestuursvergaderingen 1891 jan 27 - 1956 sept. 25.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen 1899-1959 met hiaten.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken: 1899-1909. Met alfabetische index.

Kopieboek van uitgaande stukken, 1899-1909. Met alfabetische index.

Financiƫle stukken ja

Journaal, 1895-1896;

Kasboek, 1897-1909;

Begrotingen, 1892, 1894, 1897, 1909 enz.