Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Hillegersberg

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Hillegersberg
Opmerkingen over naam vanaf 1895: "Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis", afdeling Hillegersberg
Plaats Hillegersberg
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1870 (eerste vermelding)
Einddatum 1898 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

'Door het sub-comité van het Roode Kruis wordt hulp verleend aan behoeftige zieken, die na advies der geneesheeren geneeskundige hulp of versterkende middelen behoeven. Deze hulp is echter zeer bescheiden.'

Het organiseren van inzamelingsacties, waarvan de opbrengst grotendeels voor het Roode Kruis in Indië, voor de gewonden van de Lombok-oorlog, bestemd waren.

Afdeling van

het Nationale Comité of de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Verantwoording gegevens

ad activiteit, leden, richtgroep en opmerkingen:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 739.

De overige gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

De eerste en laatste vermelding zijn ontleend aan de periode waarover de notulen van de vereniging zijn bewaard gebleven. De afdeling Hilligersberg is in de 20ste eeuw opgegegaan in de afdeling Rotterdam.

ad leden:       

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen, zieke en gewonde militairen; in vredestijd, zieken en gewonden.

Archief

In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich enkele archiefstukken die betrekking hebben op Het Roode Kruis, comité Hillegersberg.

Archieftitel: Handschriftenverzameling (Rotterdam)

toegangsnummer: 33.01

Dit archief bevat:

Notulen van de vergaderingen van het Plaatselijk Comité Hillegersberg van de Vereeniging "Het Roode Kruis", 1870 september 2-1898 juni 29.

Diploma voor het bestuur van het Comité der Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog te Hillegersberg, uitgereikt door het bestuur van de Fransche Vereeniging tot hulp aan gekwetste krijgslieden van Land- en Zeemagt, wegens hulp in de oorlog van 1870-1871.