Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Utrechtsche Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg

Naam Utrechtsche Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot verbetering van Armenzorg te Utrecht
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 12 juni 1890 (oprichting)
Einddatum 1973 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het doel is die armen te ondersteunen, 'wier armoede van dien aard is dat van tijdelijke hulp duurzamen verbetering mag worden verwacht; in geen geval worden lieden ondersteund wier armoede voortduurt door eigen schuld.' (Blankenberg 412).

Activiteit

De vereniging trachtte haar doel te bereiken door:

1. voorlichting aan het publiek te geven, onder andere d.m.v. de uitgave van een maandblad ("Armenzorg").

2. gegevens vast te leggen over te ondersteunen gezinnen;
3. die gezinnen te helpen die door andere instanties niet konden worden geholpen, maar alleen degenen die door een lid-donateur van de vereniging worden aanbevolen; zij worden ondersteund in geld of natura, in geval van ziekte aan huis verpleegd, als zij werkloos zijn bij werkgevers aanbevolen en zonodig van een renteloos voorschot (tot f. 50) voorzien;

4. door met de vele instanties op het gebied van de armenzorg samen te werken. (inventaris/Blankenberg)

Oprichters

Mevrouw M.G. Muller-Lulofs c.s.

Bestuursleden

voorzitter: mr. A.R. Falck in 1893, 1894, A.W. Mees in 1900;

secretaris: A.W. Mees in 1893, 1894, prof. dr. J. van der Vliet (waarnemend) in 1900;

penningmeester: mr. L.E. van Petersom Ramring in 1893, niet vermeld in 1894, L. Arisz in 1900.

overige bestuursleden:

in 1893: dr. A.W. Bronsveld, J.C. van Eelde, mr. M.L. van Goudoever, ds. P. Groote, mr. J. de Louter, mr. S. Muller Fzn., ds. A. Snellen, H.L. Verspijck;

in 1894: mr. J. Baron d'Aulnis de Bourouill, dr. A.W. Bronsveld, mr. M.L. van Goudoever, mr. J. de Louter, mr. S. Muller Fzn., mr. W.H.J. Royaards, ds. A. Snellen, H.L. Verspijck;

in 1900: L. Arisz, prof. mr. J. Baron d'Aulnis de Bourouill, mr. S. Muller Fzn., mr. G.H. van Bolhuis, ds. E.E. Gewin, A.G.H. van Spanje, A.H. van Alphen de Veer.

Eigen gebouw (adres)

'De vereniging had een eigen bureau, dat achtereenvolgens gevestigd was op de adressen: Trans 6, Loeff Berchmakerstraat 12 (gebouw "Concordia"), Breedstraat 26 ("Het IJzeren Hek"), Nieuwe Kamp 13-15, Wolter Heukelslaan 73 en Maliebaan 47.' (inventaris)

Vergaderplaats

De oprichtingsvergadering vond plaats ten huize van de toenmalige gemeente- en rijksarchivaris, Mr. S. Muller Fz., echtgenoot van de oprichtster. (inventaris)

Koninklijk Besluit 27 juni 1891
Verantwoording gegevens

gegevens, inclusief de laatste vermelding:

ontleend aan (de inleiding van) de inventaris van het verenigingsarchief

ad doelstelling:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 412-413.

ad bestuursleden en aantal leden:

(Hof-,) Rijks- en residentiealmanak voor Nederland/Het Koninkrijk der Nederlanden en zijne koloniën, 1893, 1894, 1900.

ad opmerkingen:

J.F.L. Blankenberg, 'Een les uit Utrecht', in: Tijdschrift voor Armenzorg, H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), 1ste jng. (1900) 15-16, 42-43. Zie ook p. 101 en 2e jng. (1901) 19-23. (betr. o.a. een opstel uit het 10e jaarverslag over de noodzaak het Elberfelderstelsel in zijn oorspronkelijke vorm in te voeren).

Opmerkingen

In het Tijdschrift voor armenzorg (2e jng. (1901) op pagina 19 laat Blankenberg mevr. M.G. Muller-Lulofs, 'huidig presidente' van de vereniging, aan het woord. Zij geeft, met Blankenbergs volle instemming, een opsomming van de voordelen van een recente koerswijziging, die hierin bestaat dat de armbezoekers in de tien wijken waarin Utrecht door de vereniging is verdeeld, voortaan ook zélf mogen oordelen over het al dan niet bedelen van de door hen bezochte gezinnen, in plaats van dit na schriftelijke rapportage aan een commissie 'ver op afstand', de 'ondersteuningscommissie', over te moeten laten. Dit gold in die tijd algemeen als de invoering van het zuivere Elberfelder stelsel. Het opstel maakt deel uit van het 10e jaarverslag van de vereniging.

 

In Goeman Borgesius/Dompièrre e.a., Het vraagstuk der armverzorging, wordt gepleit voor erkenning van het uitgangspunt dat de staat de verantwoordelijkheid heeft zijn burgers een menswaardig bestaan te garanderen – een ethische plicht kan best ook staatsplicht zijn!

Als voorbeeld van verbeterde instellingen van armenzorg wordt hierin vervolgens de in 1890 opgerichte Vereeniging tot verbetering van armenzorg in Utrecht genoemd.

aantal leden:

511 in 1892, 570 in 1893.

uitgaven:

In 1898-1899 werd aan onderstand uitgegeven: f. 13.770,11. (Tijdschrift, 1e jrg., 15)

Archief

Het archief van de Vereeniging tot verbetering van de armenzorg 1890-1973 wordt onder toegangsnummer 821-3 bewaard in het Utrechts archief. (inventaris, 1,56 m., beperkt openbaar).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Het Utrechts Archief
Naam collectie Vereeniging tot verbetering van de armenzorg, vanaf 1946 Vereniging zorg en bijstand
Beheersnummer 821-3
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Statuten ja

Statuten, reglementen en instructies, 1890, 1892, 1895, 1900.

Ledenlijsten ja

Presentielijsten van Algemene vergaderingen, 1890-1896;

Lijst van leden die een "deurplaatje tot wering van bedelaars" willen ontvangen, 1900.

Notulen ja

Notulen van vergaderingen van het bestuur cq. de Centrale Commissie, 1890-1934;

Notulen van Algemene vergaderingen, 1891-1942, met index.

 

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen over 1890/91-1951/52.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1890, 1893-1897, 1899-1902.

Overige stukken ja

"Armenzorg", maandelijks orgaan van de Vereeniging tot Verbetering van de armenzorg, vanaf oktober 1946;

"Orgaan van de vereniging Zorg en Bijstand", 1893-1963;

Circulaire waarin wordt opgeroepen om in Utrecht een vereniging tot verbetering van de armenzorg op te richten, 1890;

Lijst van personen en gezinnen die ondersteuning hebben;

"Liefdegaven voor de Vereeniging tot verbetering van de armenzorg", uitgegeven t.g.v. de Liefdadigheidsdag, gedrukt, 1894 genoten, 1896;

Rapport van de Commissie van onderzoek naar de misbruiken op het gebied van verpanding door behoeftigen in Utrecht en naar de bestrijding ervan, gedrukt, 1897;

Memorie van L. Dupper over het functioneren van het bestuur, gedrukt, 1897;

Veertig jaren particuliere armenzorg. 1890-1930", door mw. M.G. Muller-Lulofs, gedrukt, 1930;

"1890-1940. Herdenking van het 50-jarig bestaan", door mw. M.G. Muller-Lulofs, gedrukt, 1940.

Opmerkingen algemeen

Het particulier archief van Muller en diens vrouw, M.G. Muller-Lulofs wordt onder nr. 784 bewaard in het Utrechts Archief. (inventaris; omvang: 1,5 m.; openbaar) De inventaris is nog niet op internet te raadplegen.

 Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Bie, D. de, Straf is mijn hand. Een onderzoek naar de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg in Utrecht, 1890-1912 (Utrecht 1983).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Muller-Lulofs, M.G., 'Mededeelingen van den Armenraad te Utrecht' (Utrecht 1915-1928).
  • Muller-Lulofs, mw. M.W., Veertig jaren particuliere armenzorg. 1890-1930 (Utrecht 1930).
  • Armenzorg: orgaan van de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg te Utrecht (Utrecht 1893-1948).