Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gebroederschap Meschibath nefesch (Lafenis der ziel)

Naam Gebroederschap Meschibath nefesch (Lafenis der ziel)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1740 (eerste vermelding)
Einddatum 1968 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'deze geboederschap (....) heeft ten doel: jaarlijks, gedurende de maanden December, Januarij en Februarij, eene uitdeeling aan minvermogenden te verstrekken van turf, hout en brood (....)'

Activiteit

De in de doelstelling genoemde uitdeling van turf, hout en brood ging via verlotingen: iedere winter werden ongeveer 15 prijzen verloot, die de winnaars het recht gaven gedurende 12 weken elke week 50 turven, 2 bossen brandhout en 3 broden te bedelen; voorts 50 prijzen van 6 weken van een dergelijke bedeling en 2 premies, die inhielden: eveneens 6 weken dezelfde bedeling, terwijl als 'niet-prijs' ieder lid steeds 100 turven ter bedeling ontving.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat in 1851 uit de heren: M.B. Rubens, S.B. van Praag, L.J. Roozeboom, S.B. Rubens, D. Benedicts en A.W. Cune.

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 359. Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC}

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

ad begindatum:

Deze gebroederschap is volgens Calisch in 1851 meer dan een eeuw oud.

inkomsten:

de rente uit het gebroederschapsbezit , bestaande uit twee huizen en de jaarlijkse contributie der leden die minimum f. 2,50 bedraagt. (Bij verdubbeling van de hoogte van de contributie kan men ook twee keer zoveel loten winnen en dus twee keer zoveel bedelen.

leden:

De gebroederschap telde sinds 1820 gemiddeld ruim 300 leden. (Calisch)

Archief

Archiefstukken van de Gebroederschap Meschibat Nefesch (214) over de periode 1915 - 1968 bevinden zich in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder no 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.