Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik

Naam Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik
Alternatieve namen
  • Multapatior’s Bond ter bestrijding van bedwelmende dranken (1875-1877)
  • Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond tegen Drankmisbruik (vanaf 1975)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1875 (oprichting)
Einddatum 1989 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

het misbruik van bedwelmende dranken en openbare dronkenschap te bestrijden (Goossens)

Activiteit

 - het geven van voorlichting over drankmisbruik, het stimuleren van allerlei vormen van volksonderricht en van (woning)bezit

 - het opzetten van het zogenaamde 'Toynbee' of buurthuiswerk

 - het bevorderen van de oprichting van Bondhuizen, van het laten rondrijden van koffiewagentjes, en het inrichten van koffiekiosken.

 - het zenden van adressen aan de kroon, waarin aangedrongen werd op een betere reglementering van het drankgebruik en de drankproductie, waarbij de strijd werd aangebonden met de jeneverproducenten en schenkers en gepleit werd voor de productie van goed en goedkoop bier als alternatief; waarbij geageerd werd tegen uitbetaling van lonen in kroegen, tegen te lange werktijden; hiertoe was de Volksbond zeer actief in de Centrale commissie tot drankwetherziening.

 - het nemen van het initiatief tot oprichting van de Vereeniging tot Bevordering van het Herstel van Drankzuchtigen in 1890 dat het sanatorium "Hoog-Hullen", een der eerste herstellingsoorden voor alcoholisten, oprichtte en instandhield.

Heeft als afdeling(en)

als eerste die te Amsterdam, Assen, Bussum, Den Haag, Deventer, Domburg (1901), Dordrecht, Druten, Haarlem, Heemstede, Hilversum, Hoorn, Joure, Leeuwarden, Loenen aan de Vecht, Maastricht, Muiden, Utrecht, Vlaardingen (1899) en Wijk bij Duurstede.

Het Adresboek van Alkmaar 1900 vermeld een afdeling van de Volksbond.

Oprichters

De katholieke arts Philiponna richtte de Multapatior Bond op in 1875.

Bestuursleden

H. Goeman Borgesius, sinds 1875 hoofdbestuurslid, was van 1879 tot 1897 voorzitter van de Volksbond; tijdens zijn ministerschap was hij erelid.

Eigen gebouw (adres)

de inrichting Hoog-Hullen.

Koninklijk Besluit 16 september 1877 nr. 12; 2 december 1895
Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
278
Verantwoording gegevens

Algemeen:

H.W. Crommelin, 'Een jaar Strijdens. Overzicht over 1900', in: J.J.P. Valeton, J.J. Knap en C. van Krevelen (eds.), Het werk der liefde. Tijdschrift gewijd aan de wetenschappelijke bestrijding der drinkgewoonten, 7e jrg (1901) 57-59.

Dr. J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (1976).

ad alternatieve naam:

M. Campfens, Nederlandse archieven van het IISG (Amsterdam 1989).

100 Jaar Volksbond tegen drankmisbruik 1875-1975 (Den Haag 1975) Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de "Algemene Vereniging Volksbond tegen Drankmisbruik".

ad opheffingsdatum:

Citaat uit de inleiding van de inventaris van het verenigingsarchief.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1895.

Opmerkingen

In tegenstelling tot de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van alcoholhoudende Dranken oefende de Volksbond - dr. Philiponna was rooms-katholiek - enige invloed uit in het katholieke Zuiden, althans tot de komst van Kruisbond en andere rooms-katholieke drankbestrijdingsorganisaties.

Koningin Sophie en de prinsen Frederik en Hendrik behoorden tot de eersten die sympathie betuigden met de oprichting van de Volksbond. (100 Jaar Volksbond 5)

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

ad leden:

De Volksbond telt in 1900 ongeveer 8000 leden in 29 afdelingen. Het lidmaatschap legde geen verplichtingen (ge- of beloften) op, behalve de betaling van contributie. (Crommelin, Overzicht, 59)

ad publicaties van de vereniging:

De uitgave van A. van der Voort Azn. was een 'Uitgave van het hoofdbestuur ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van den Bond. (...) Hierin omgewerkt en verbeterd opgenomen de vroegere uitgave van de Bond: "De Volksbond van 1875-1900".' Het betrof een uitgave van dezelfde schrijver.

ad einddatum:

'In 1989 waren er nog slechts 200 leden over van de 40.000, die de landelijke Volksbond eens rijk was. In dat jaar besloot de direktie van de Volksbond, de nog overgebleven leden van de landelijke organisatie te bedanken voor hun trouwe steun. Een indirect lidmaatschap via één van de overgebleven afdelingen van de Volksbond behoort nog wel tot de mogelijkheden. De landelijke organisatie kent nu alleen nog het lidmaatschap van de afdelingen.'

Archief

In het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam berust het archief onder de titel: Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond tegen drankmisbruik 1875-1982, 1986-1987, 3,5 m.

Het bevat:

Fragmentarisch: o.a. jaarverslagen, verslagen van vergaderingen, pamfletten, circulaires en afleveringen van De Volksbond, het eigen orgaan.

Voorts: notulen vanaf 1908, onvolledig; corresp. van en met de afdelingen vanaf 1919; van de afdelingen Assen, Bussum, Dordrecht, Heemstede en Nijmegen, hebben alleen de laatste twee archief van vóór WO I. (zo de afdeling Nijmegen: notulen 1901-1941 en enige correspondentie) maar van geen is 19e-eeuws archief bewaard gebleven.

Maatschappij tot exploitatie van koffiehuizen van den Volksbond, afd. Amsterdam, 1899-1962; bevat: huurcontracten, correspondentie, financiële stukken.

Kortom, nauwelijks 19e-eeuws archiefmateriaal.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Philippona, L. (Multapatior), De XIXde eeuw en eenige van hare maatschappelijke vraagstukken (Utrecht 1872).
  • Haeften, W.C. van, De Volksbond 1875-1900 (Utrecht 1900).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • De Volksbond. Orgaan van de Volksbond tegen drankmisbruik (Utrecht 1897-1961).
  • Patijn, R.J.H., 'Herziening der drankwet. Rapport uitgebracht aan den Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik' in: De economist (Amsterdam vol. 47 1898) 437.
  • Voort Azn., A. van der, De Volksbond tegen Drankmisbruik van 1875-1915 (Utrecht 1915).
  • Schmidt, F.U., De Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik en de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken (St. Annaparochie 1906).
  • Woudstra, H., Volksbond tegen Drankmisbruik 1875-1975 (Den Haag 1975).