Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam

Naam Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam
Alternatieve namen
  • Inrichting voor ooglijders genoemd (gangbare verkorte naam)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 17 oktober 1892 (oprichting)
Einddatum 1991 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'duurzaamheid en bloei te verschaffen aan eene hier ter stede bestaande Instelling ter verpleging van ooglijders' (Van Lieburg)

Activiteit

Het instandhouden van een kliniek en een polikliniek voor 'ooglijders' door het instandhouden van een fonds voor dat doel. (Van Lieburg)

Werkt samen met

Het Rotterdamsch Sanatorium, opgericht in 1890 en eveneens gevestigd te Rotterdam. Hier bracht De Moll aanvankelijk al zijn patiënten van de Inrichting voor ooglijders onder, later alleen zijn eerste klasse-patiënten. (Van Lieburg)

Oprichters

F.D.A.Ch. van Moll, die in 1874 een polikliniek voor ooglijders had opgericht besloot in 1891: 'Zeventien jaren heb ik te kampen gehad met geldgebrek, met gemis aan fondsen om medicamenten, verbandstoffen (....) (en) heb ik niemands steun gevraagd. Nu dit echter niet meer gaat (...) heb ik gemeend dat het plicht was om hulp te vragen en heb mij per circulaire bij eenige menschenvrienden aangemeld en eenigen geldelijke steun gevraagd.'  (Van Lieburg)

Eigen gebouw (adres)

De Inrichting voor de verpleging van de in de polikliniek behandelde patiënten werd in 1879 geopend in de Jacobstraat nr. 14. In de loop der jaren verhuisde men naar de ruimere panden Jacobsstraat nrs. 25-27. Deze panden werden op hun beurt ontruimd om de patiënten over te brengen naar het inmiddels mede door de Moll opgericht Rotterdamsch sanatorium, maar alleen de eerste klas-patiënten bleven daar; de overigens keerden in 1891 terug naar de Jacobsstraat om 1897 gehuisvest te worden op Leuvehaven nr. 83, "een nieuw gebouw met tuin, behoorlijk ingedeeld met voldoende ruimte, goed geventileerd en verwarmd, naar de eisen der wetenschap ingericht".

De inrichting aan de Leuvehaven 83, geopend op 9 november 1874, later verhuisd naar de Geldersche kade 16, beide te Rotterdam. (Van Lieburg)

Koninklijk Besluit 4 maart 1893
Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 3e jng. (1902) 114 (een terugblik op de vereeniging sinds 1874, tevens vermelding van gegevens uit het jaarverslag 1901).

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 848.

M.J. van Lieburg, Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900) (Amsterdam 1986) 93-95.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1893.

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Opmerkingen

ad activiteit:

'Sedert 9 november 1874 werden in de polikliniek 49556 patiënten ingeschreven (...); vanaf de oprichting der kliniek, 1 september 1879, werden 3706 patienten gedurende 50435 dagen verpleegd, terwijl er in het geheel 4067 operaties werden verricht. (...) Alle lijders worden kosteloos behandeld en, wanneer zij te arm zijn om de noodige verbandstoffen en medicamenten te betalen, worden deze hun zoo mogelijk gratis verstrekt'. (Tijdschrift)

ad laatste vermelding:

De vereniging heeft ook na de tweede wereldoorlig bestaan getuige de volgende passage uit de inleiding van de inventaris van de 'Stichting voor Ooglijders/Stichting Oogziekenhuis Rotterdam' (1865) 1866 - 1996: 'Bij het bombardement en de brand van Rotterdam in mei 1940 zijn beide voormelde inrichtingen verwoest. Spoedig daarop werd besloten om samen een (nood)ziekenhuis en een polikliniek in te richten. Men besloot tot samensmelting door de oprichting van de 'Stichting voor Ooglijders'. Door de oorlogsomstandigheden is ook een groot gedeelte van de archivalia van de verenigingen verloren gegaan.

In verband met het toekennen van subsidies, verwerving van legaten enz. werd besloten om de beide verenigingen [Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam én de Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland] niet op te heffen. U zult dus ook archiefstukken aantreffen na 1940, die betrekking hebben op de verenigingen'.

ad laatste vermelding:

ontleend aan een in de inventaris vermelde ledenlijst van 1991.

Archief

Het archief van de Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam maakt deel uit van het archief Stichting voor Ooglijders/Stichting Oogziekenhuis Rotterdam dat onder toegangsnummer 727 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam. (1874) 1892-1991

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Stichting voor Ooglijders/Stichting Oogziekenhuis Rotterdam (1865) 1866 - 1996
Beheersnummer 727
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 14,93 m.
Statuten ja

Statuten en huishoudelijk reglement van de 'Vereeniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam', 1892 en wijzigingen 1892-1980;

Akte van erkenning van de vereniging als rechtspersoon, 4 maart 1893, afschrift;

Stukken betreffende de overdracht van de particuliere Inrichting voor Ooglijders van Dr. F.D.A.C. van Moll aan de vereniging "Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam", 1892.

Ledenlijsten ja

Ledenlijsten, 1942, 1943, 1974-1991.

Notulen ja

Verslag van de oprichtingsvergadering met vermelding van de statuten, van een vergadering van de Huishoudelijke Commissie' met vermelding van alle eigendommen in 1892 en verslagen van bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen, 1892-1929 jan.;

Verslagen van bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen, 1929 feb.-1931 mei, 1977-1992;

Verslagen van bestuursvergaderingen, verslagen van buiten-gewone vergaderingen in 1940 en verslagen van vergaderingen van beide besturen van de oogziekenhuizen in Rotterdam (1940-1944), 1931-1944.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen van de vereniging Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam, 1892-1938.

Financiƫle stukken ja

Rekening en verantwoording, 1892 nov. dec.;

Stukken betreffende verzoeken om subsidie bij de gemeente Rotterdam, 1894, 1900;

Begrotingen, 1892, 1929 enz.;

Financieel overzicht van de Inrichting voor Ooglijders van Dr. van Moll, 1878-1884;

Rekening en verantwoording van het Fonds voor arme Ooglijders door Dr. van Moll, 1892 jan.-okt.

Overige stukken ja

Kranteartikelen over de Inrichting voor Ooglijders, 1897, 1904;

Huurcontracten van het pand Leuvehaven Westzijde 83, 1879, 1899.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Moll, F.D.A.Ch. van, "De Inrichting voor Ooglijders; schenking van Vrouwe Maria Carolina Blankenheijm" (Rotterdam 1915).