Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Utrecht der -

Naam Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Utrecht der -
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 11 november 1872 (oprichting)
Einddatum 1953 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Doelstelling, zoals omschreven in de 'wervings'- circulaire uit feb 1871: '(...) op allerlei wijze den arbeidszin onder de vrouwen aan te kweeken, lust tot het beoefenen van Nijverheid en Kunst op te wekken, om, naast den zegen die elke arbeid kroont, sluimerende talenten wakker te schudden, zoowel bij de bemiddelde als bij de onbemiddelde vrouw, teneinde der eerste, vooal in ongehuwden staat, langzamerhand een werkkring te ontsluiten overeenkomstig haar aanleg, en de laatste behulpzaam te zijn om in eigen onderhoud te voorzien.'

 

Lotsverbetering der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand; aankweeking van talenten; aanmoediging van arbeidszin; morelen en materieëlen steun te verleenen aan haar die door werkzaamheid in eigen onderhoud tracht te voorzien. (Goossens)

 

 

Activiteit

Van de Loo citeert uit bovengenoemde circulaire:

'Arbeid Adelt stelt zich voor dit doel, in navolging van buitenlandsche vrouwen-vereenigingen, te zullen  bereiken door:

1. het doen ontstaan van edelen wedijver door het geven van tentoonstellingen, uitsluitende van voorwerpen van vrouwelijk Nijverheid  en Kunst (...)

2. door de vrouw die arbeiden wil, daartoe in de gelegenheid te stellen, of haar werk tegen billijken prijs te koopen, om dit als eigendom van de vereeniging weer te verkoopen, (...)

3. door het oprichten van Industriescholen, waarin grondig onderwijs zal worden gegeven in al die vakken welke de aanstaande vrouw in staat zullen stellen in eigen onderhoud te voorzien (...)

4. door het doen opleiden van volstrekt onvermogende meisjes met bijzonderenn aanleg voor dat vak van Nijverheid of Kunst, en verder al datgene te ondernemen wat voor het doel bevorderlijk kan zijn.'

 

De activiteiten veranderden mét de doelstelling; het accent kwam meer en meer op scholing te liggen: vanaf het begin werden subsidies verstrekt aan individuele studentes, geleidelijk aan vooral aan opleidingen en scholen.

Afdeling van

de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), opgericht in 1871 te Delft en spoedig gevestigd te Amsterdam.

 

Oprichters

De Afdeeling Utrecht der Algemeen Nederlandsche VrouwenVereeniging "Arbeid Adelt" werd opgericht door een aantal dames, van wie mevrouw Fles de eerste voorzitster werd.

Eigen gebouw (adres)

Depot van de Utrechtse afdeling werd rond de eeuwwisseling  gevestigd in Keistraat op nr. 1

Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 20-21.

De inleiding van de inventaris door A.B.R. du Croo de Vries.

Ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging, die grotendeels geput zijn uit Vilan van de Loo, Toekomst door traditie. 125 jaar Tesselschade –Arbeid Adelt Alg. Ned. Vrouwenvereninging (Zutphen 1996).

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 868, 884.

Opmerkingen

ad einddatum:

De fusie met de zusterverenigingTesselschade kwam tot stand in 1953.

leden:

De gewone leden betaalden een jaarlijkse contributie van tenminste fl. 1,50. Van de contributies moest 1/6 deel aan de penningmeesteres van de landelijke vereniging worden afgedragen. Van dit geld en ook van erfenissen en legaten werd in 1886 een pensioenfonds gevormd voor de "werksters".

Archief

Het archief van de afdeling Utrecht van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Arbeid Adelt wordt onder toegangsnummer 812-10 bewaard in het Utrechts Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Utrechts Archief
Naam collectie Algemeen Nederlandsche Vrouwen Vereeniging 'Arbeid Adelt', afdeling Utrecht (na 1966 Utrecht, Zeist en omstreken), na 1953 'Tesselschade Arbeid Adelt'
Beheersnummer 821-10
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Statuten ja

Statuten en reglementen, 1872-1979

 

Statuten en huishoudelijke reglementen van de Algemeen Nederlands(ch)e Vrouwen Vere(e)nigingen "Arbeid Adelt", "Tesselschade" en "Tesselschade-Arbeid Adelt". Met bijlagen, 1872-1980

Notulen ja

Notulen van bestuursvergaderingen, 1872-1922,

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1885-1926

Overige stukken ja


Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Loo, V. van der, Toekomst door traditie 125 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt (Zutphen 1996).