Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, comité te Haarlem

Naam Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, comité te Haarlem
Alternatieve namen
  • Afdeeling Haarlem en omstreken der Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van Oorlog (jaarboekje 1891)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1868 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden.

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Dit mede organiseren en financieren werd spoedig de belangrijkste taak van de plaatselijke Comités.

Afdeling van

de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en eveneens gevestigd in Den Haag onder de naam: Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Heeft als deelnemer

Haarlemsch Vrouwencomité tot hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, opgericht in 1868, opgeheven in 1876.

Bestuursleden

in 1891:

Dr. C.G. von Reeken, voorzitter, mr. Ch. Enschedé, secretaris, mr. H. Enschedé, penningmeester, A. van Stralen, A.C. Kruseman, Ph. S. Frank. dr. S. Fyan.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, leden en richtgroep:

ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging

ad laatste vermelding:

geen, de afdeling bestaat nog; zie http://www.telefoonboek.nl/zoeken/rode kruis/Haarlem, geraadpleegd op 26 maart 2011.

ad bestuursleden en ledenaantal:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem 1891 1e jng. (Haarlem 1891) 111.

Opmerkingen

ad leden:       

medici/verplegers (m/v)  en contribuerende niet-medici

De afdeling Haarlem telde in 19891 '49 leden, die F. 10, F. 5, f. 2,50 of f 1 jaarlijks bijdragen'. (Jaarboekje)

ad richtgroep:

krijgsgevangen gemaakte en gewonden militairen en, in vredestijd, zieken en gewonden in het algemeen.

ad publicatie van de vereniging:

in de bibliotheek van het Noord-Hollands ArchiefLiteratuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Rode Kruis jubileumkrant: afdeling Haarlem en omstreken van het Nederlandse Rode Kruis, 1868-1993 (1993).