Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Utrecht

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Utrecht
Opmerkingen over naam Veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

In het verenigingsjaar 1899-1900 'werd een proef genomen met het bezoeken en bewerken van dronkaards in hunne gezinnen. Ook dit werk werd zeer gezegend, zoodat het bestuur zich met vrijmoedigheid tot onze koningin kon wenden om fin. steun, die dan ook gelukkig niet uitbleef.

De afdeeling nam ook weder dit jaar deel aan de werkzaamheden in de 'Blauwe Tent' op de kermis. Dankzij de medewerking van velen is ook dit jaar die propaganda-arbeid boven verwachting geslaagd. De tent heeft burgerrecht verkregen op de kermis en werd zeer druk bezocht, terwijl duizenden tractaten werden verspreid en velen geschriften verkocht.'

Afdeling van

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Heeft als afdeling(en)

onderafdelingen, of 'kringen' genoemd naar de kerkelijke gemeente waarin zij actief waren en/of de kerk waar zij vergaderden.

Bestuursleden

A.S. Hess, secretaris in 1899-1900.

Eigen gebouw (adres)

Nieuwe Kade 1 te Utrecht.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens aan

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 17, 134, nr. 37, 294 en nr. 52, 430.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van 3 afdelingen Utrecht in “De Wereldstrijd”, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, resp. 54e jrg. (1954) nr. 2, p. 8; 53e jrg. (1953) nr. 12, p. 48 en nr. 3, p. 11.

Opmerkingen

ad relaties:

de Kringen: In "De Wereldstrijd" (9e jrg. (1900) no 17, 134) worden genoemd de Kring Bethlehemskerk, de Kring Keizerstraat en de Kring Maranatha, die vergadert in Maranathalokaal in de Gansstraat.

ad richtgroep:

alcoholici, ook preventief

ad leden:

'Het ledental klom tot 140 terwijl het getal der aangeslotenen 23 bedroeg', jaarverslag 1899-1900 (in "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 37, 294)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Montijn, A.J., Bij den aanvang. Uitgave van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging (Utrecht z.j.).