Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Halboschas Aroemim ('Kleeding voor Schamelen')

Naam Halboschas Aroemim ('Kleeding voor Schamelen')
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd; Blankenberg c.s. noteren op pagina 448 van de Gids: Halboschas Aroemiem en op pagina 449: Halboschas Ngaroemiem
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 23 april 1893 (oprichting)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'onvermogende leerlingen der Israëlietische godsdienstschool te Groningen door het uitreiken van kleedingstukken te steunen' (Blankenberg/Staatscourant)

Activiteit

'In het begin van elken winter wordt een uitdeeling gehouden; het bestuur is tot een extra-uitdeeling bevoegd. De uitdeelingen mogen niet in het openbaar geschieden. De namen der bedeelden worden niet bekend gemaakt. Men wendt zich tot het bestuur, dat de behoefte onderzoekt en op de aanvrage beslist.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 6 februari 1895 nr. 30
Staatscourant

2-3-1895

Verantwoording gegevens

S. van der Poel, Joodse stadjers. De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1796-1945 (Assen 2004) 34. Ook uitgegeven als deel 11 in de serie Bouwstoffen voor de geschiedenis der Joden in Nederland, door mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting

ad doelstelling en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 466.

ad oprichtingsdatum, Koninklijk Besluit en doelstelling:

de Staatscourant van 2 maart 1895

ad laatste vermelding: 

De vereniging komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

 

Opmerkingen

ad begindatum:

Van der Poel beschrijft in zijn hoofdstuk de armoede onder de Groningse joden in het midden en de tweede helft van de 19de eeuw.

Een aantal van de door hem beschreven en in de database opgenomen verenigingen of chewres zijn in de 18de eeuw opgericht. Dat een dergelijke vereniging eerst einde 19de eeuw goedkeuring van haar statuten aanvroeg is niet ongebruikelijk.