Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Schiedam

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Schiedam
Opmerkingen over naam vanaf 1895: Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, afdeling Schiedam
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 23 mei 1868 (oprichting)
Einddatum 1998 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden. De aanvankelijke beperkte taakopvatting leidde al snel tot discussie: om in oorlogstijd effectief op te kunnen treden moest in vredestijd geoefend worden, met name ook in de verpleging van zieken. 

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Dit mede organiseren en financieren werd spoedig de belangrijkste taak van de plaatselijke Comités.

Afdeling van

het Nationale Comité of de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Bestuursleden

in 1870: L. Knappert, president, mr. A.K.J. van der Drift, secretaris, H. Cool, penningmeester en de heren mr. K.A. Poortman en J.B. Nolet;

in 1875: idem, zonder J.B. Nolet;

in 1880: president: vacant, mr. A.K.J. van der Drift, secretaris, H. Cool, penningmeester, en de heren mr. K.A. Poortman, J.A. Nolet en dr. C.J. Vaillant;

in 1885: mr. K.A. Poortman, president, mr. A.K.J. van der Drift, secretaris, H. Cool, penningmeester, en de heren J.A. Nolet en dr. C.J. Vaillant;

In 1990: dr. C.J. Vaillant, president, mr. A.K.J. van der Drift, secretaris, H. Cool, penningmeester, en de heren mr. H.M.C. Poortman en mr. A.J. Beukers;

in 1895: dr. C.J. Vaillant, president, J.W.J. van Harwegen den Breems, secretaris, J.T. Beukers, penningmeester en mr. H.M.C. Poortman.

Verantwoording gegevens

ad bestuursleden:

Jaarboekje voor de stad en het kanton Schiedam, uitgegeven te Schiedam over de jaren 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890 en 1895.

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief; zo is de laatste vermelding ontleend aan de mededeling dat de afdeling Schiedam het archief in 1998 overdroeg aan het Gemeentearchief Schiedam

 

Opmerkingen

ad einddatum:

de afdeling Schiedam is waarschijnlijk in een groter geheel (Rotterdam/Overschie?) opgegaan.

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen gemaakte en gewonde militairen en, in vredestijd, zieken en gewonden in het algemeen

Archief

Het archief van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Schiedam 1869-1988 bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam onder toegangsnummer 500.

Het archief bevat uit de 19e eeuw: (een deel van de) 'Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij het bestuur, bij bestuursleden en bij de administrateur van het Rode Kruis Korps, 1869-1987.'