Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Franciscus Xaverius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Franciscus Xaverius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam doorgaans de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Parochie

parochie van den H. Franciscus Xaverius

Begindatum 1892 (eerste vermelding)
Einddatum 1967 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.'

Neemt deel aan

den Bijzonderen Raad Amsterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, geïnstalleerd in 1848.

Bestuursleden

president: J.H.A. Smit 1899 en 1903;

vice-president: A.C.R. Dreesmann in 1899 en 1903;

penningmeester: J.H. van Dijk in 1899 en W.E. Bredius in 1903;

2e penningmeester in 1903: W.C.H. van Dijk;

secretaris: vacant in 1899; L.M.J.J. Anderheggen in 1903;

2e secretaris :E.J. Nijsten in 1903

magazijnmeester: J.W.A. Krieger en in 1903.

Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum en bestuursleden

ontleend aan de Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 40 en

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 335.

ad doelstelling en activiteit:

Vergnes C.ss.R., R.P., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de dossierbeschrijving van het Katholiek Documentatiecentrum.

Archief

Het archief van de parochie van de Heilige Franciscus Xaverius (De Krijtberg); Conferentie van de Vereniging van de Heilige Vincentius a Paolo wordt onder toegangsnummer 1170 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Het archief bevat:

Notulenboek, 1896 januari 21-1899 september 29, 1 deel.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Franciscus Xaverius over de periode 1892-1967 in dossier nr. 32 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.