Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen"

Naam Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1892 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'De Evangelisch-Luthersche Wijkvereeniging stelt zich ten doel om het geestelijke en stoffelijke welzijn te bevorderen van de kinderen der minvermogenden, wonende in de Kerkelijke wijk No. 5, nader omschreven in het Jaarboekje der Evang.-Luthersche gemeente; terwijl op aanvrage en advies van Diakenen en Diakonessen der Evang.-Lutherse gemeente, ook aan de kinderen der bedeelden van de Diakonale ringen, zooveel doenlijk, stoffelijke hulp kan verleend worden.' (Blankenberg)

Activiteit

'De vereeniging tracht [het] doel te bereiken:

1. Door de minvermogende ouders te bezoeken, hen op te wekken, hunne kinderen voor te gaan met eenen christelijken levenswandel en hen aan te sporen hunne kinderen de dag- en zondagscholen en catechisatiën getrouw te laten bezoeken;

2. Door de kinderen van hun geboorte tot hun zestiende jaar zooveel mogelijk van behoorlijke kleeding en ligging te voorzien;

3. Door toe te zien dat de meisjes in goede diensten worden geplaatst;

4. Door verspreiding van goede lectuur;

5. Door het uitreiken van voeding en versterking;

6. Door zoodanige middelen, die overeenstemmen met het doel der Vereeniging en niet liggen op den weg der diaconale Verzorging der Evang. Lutherse Gemeente te Amsterdam.

Uit deze vereeniging werd gevormd eene bizondere Commissie, ter behartiging der Stads-bedeelden, behoorende tot de Evangelisch Lutherse Gemeente.

Deze tracht dit doel te bereiken:

a. door wekelijksche bezoeken der bedeelden;

b. door uitreiking van die bijdragen welke aan de bedeelden door de Commissie voor de Huiszittende armen zijn toegestaan;

c. door te onderzoeken of de verstrekte bijdragen ten nutte worden besteed;

d. door de bedeelden op te wekken een stichtelijken levenswandel te leiden en hen aan te sporen hunnen kinderen de dag- en zondagscholen en catechisatiën getrouw te laten bezoeken;

e. door de bedeelden bij gebleken gebrek aan de noodige kleeding en ligging der kinderen ter ondersteuning over te dragen aan de Evangelisch Lutherse Wijkvereeniging.

f. door zoodanige middelen die het godsdienstig-zedelijk leven der gezinnen kunnen verbeteren, en

g. door het Burgerlijk Armbestuur, ook desverlangd de Diaconie der Evangelisch-Luthersche Gemeente en de Evangelisch-Luthersche Wijkvereeniging, steeds te dienen van consideratie en advies aangaande den toestand der gezinnen.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 12 juli 1892
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 394-395.

Opmerkingen

ad activiteit:

'De stad is verdeeld in Afdeelingen. De Verzorgers en Verzorgsters zijn zooveel mogelijk woonachtig in die Afdeelingen der stad, waar hunne bedeelden wonen. Elke Afdeeling heeft een Hoofd-verzorger of Hoofd-verzorgster die met de leiding der werkzaamheden in de respectieve Afdeeling is belast. Het Bestuur der Commissie bestaat uit alle Hoofd-verzorgers en Hoofd-verzorgsters, benevens een Voorzitter, een Tweede-Voorzitter en een Secretaris.' (Blankenberg)