Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, afdeling Utrecht

Naam Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, afdeling Utrecht
Alternatieve namen
  • Maatschappij tot opvoeding van Weezen en andere minderjarigen in het Huisgezin, afdeling Utrecht (later 'en andere minderjarigen' toegevoegd)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1 mei 1874 (oprichting)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zooveel mogelijk tegen billijke vergoeding, de opvoeding van weezen in huisgezinnen te bevorderen en te verbeteren

 

Activiteit

het financieel mogelijk maken wezen (en verwaarloosde minderjarigen) die onder voogdij van derden stonden, op te voeden

De opvoeding geschiedde, eventueel na een tijdelijke opname in 'het huis van ontvangst en doorgang Zandbergen' bij Amersfoort, uitsluitend door gezinsverpleging, tenzij om bijzondere redenen opname in een tehuis dringend noodzakelijke werd geacht. (V.d. Zijl)

Afdeling van

de landelijke Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin opgericht in mei 1874 en gevestigd te Amsterdam.

Eigen gebouw (adres)

De maatschappij beheert een gesticht ['Zandbergen'], te Amersfoort 'dat echter terecht een "doorgangshuis" genoemd wordt, omdat het alleen bestemd is tot tijdelijke opneming van kinderen die nog niet aanstonds in een gezin kunnen worden ondergebracht.' (Smissaert 133)

De Maatschappij bezit, behalve het Doorgangshuis, een eigen Sanatorium voor prae-tuberculose kinderen: "Klein-Zandbergen" te Nunspeet. (Van der Zijl 18)

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, levenbeschouwing, eigen gebouw en leden:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging verkregen uit:

H. Smissaert, Overzicht van het Nederlandsch Armwezen (Haarlem 1901) 133-134.

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen op het gebied der Kinderverzorging (Den Haag 1912) 18. Uitgaven van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind, No. 1.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 618-620.

 

data specifiek m.b.t. afdeling Utrecht:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 50-51.

De laatste vermelding van de afdeling Utrecht is ontleend aan het jaar van uitgave van het overzicht van Van der Zijl.

Opmerkingen

leden:

'Lid der maatschappij is ieder die zich verbindt tot eene jaarlijksche contributie van ten minste f. 5, -, of wel in eens een som van f. 100,- schenkt. Begunstiger is iedereen die zich verbindt een jaarlijksche bijdrage te storten van f. 2,-.