Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Enschede

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Enschede
Opmerkingen over naam Veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Begindatum 13 mei 1891 (oprichting)
Einddatum 1953 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

J.H. Lepping, secretaris tot april 1898;

G.A. Lasonder secretaris in 1898.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens aan de

het Bijblad van de Wereldstrijd, tevens orgaan der Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 2e jrg. (1893) nr. 24, 1.

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 7e jrg. (1898) 330, 331, 435.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van de afdeling Enschede in “De Wereldstrijd”, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 53e jrg. (1953) nr. 4, 16.

Opmerkingen

De oprichting van deze afdeling was voor Ariëns aanleiding hier het eerste RK Kruisverbond op te richten.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

ad leden:

Uit het jaarverslag van juni 1893 in De Wereldstrijd 2e jrg. (1893) 97: 'Het ledental verdubbelde dit jaar en bedraagt thans 92 leden'. 

Geen vermelding over ledental in het jaarverslag over 1897-1898; er is dan geen secretaris actief, want de oud-secretaris heeft het jaarverslag bij De Wereldstrijd ingediend. (7e jrg. (1898) 330). Maar in december dat jaar vermeldt de nieuwe secretaris, G.A. Lasonder: in "De Wereldstrijd'': 'Uit de afd. Enschede van de N.C.G.O.V. heeft zich een muziekvereeniging gevormd.'