Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot werkverschaffing

Naam Vereeniging tot werkverschaffing
Plaats Aardenburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1888 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan behoeftige werklozen in Aardenburg werk te verschaffen

Activiteit

Het oprichten en instandhouden van een lokaal waar gedurende de wintermaanden gelegenheid werd geboden om door werken de kost te verdienen. In Aardenburg ging het daarbij vooral om het bewerken van vlas (mannen) en het maken van manden (vrouwen). (Methorst)

Oprichters

Vertegenwoordigers van het burgerlijk, rooms-katholiek, Nederlands-hervormd en doopsgezind armbestuur.

Eigen gebouw (adres)

'een naar alle eischen des tijds goed gebouwde loods voor het bewerken van vlas en een voor de mandemaakerij met een ruime bergplaats.' (Methorst)

Koninklijk Besluit 20 maart 1895
Verantwoording gegevens

H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (diss. Utrecht 1895) 161-163.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 882.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1895.

Opmerkingen

De vereniging nam bij haar oprichting in 1888 de contribuanten van de Vereeniging tot wering van bedelarij die dat jaar ontbonden was over. (Methorst)

ad activiteit:

Ook steenkloppen en landbouwontginning werd aanvankelijk geprobeerd, maar deze arbeid  leverde grote verliezen op: De klompenmakerij is 'nog zeer eenvoudig; de 2 arbeiders hebben te zamen de geringe som van f. 2,50 verdiend, terwijl de onkosten voor aankoop van grondstoffen en gereedschappen f. 22,50 hebben bedragen.' (Methorst)

inkomsten:

Naast de contributies inde de vereniging ook een subsidie van het zeer goed bij kas zittende Weeshuis, dat slechts één wees te verplegen had en van het Gasthuis. (T.a.p.)