Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van moederlijke liefdadigheid

Naam Maatschappij van moederlijke liefdadigheid
Plaats Westzaan
Provincie Noord-Holland
Begindatum 5 mei 1829 (oprichting)
Einddatum 1963 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Hulpverlening aan behoeftige kraamvrouwen.

Activiteit

'Behoeftige kraamvrouwen ontvangen verloskundige hulp, kleedingstukken, levensmiddelen en brandstof. Informatiën worden vooraf ingewonnen door wijkmeesteressen.' (Blankenberg)

Oprichters

Waarschijnlijk (een aantal van) de eerste bestuursleden.

Bestuursleden

'Mejufvrouw Jannetje Dekker, de huisvrouw van den Heer Jacob Kruijt, Antje Wit, Weduwe van den Heer Adriaan Tip, Maartje de Jong, huisvrouw van den Heer Cornelis Buijs, Aagje Yff, huisvrouw van den Heer Jacobus van Waert en Aagje de Jager, huisvrouw van den Heer Jan Dekker Gerbrandsz vormen het eerste bestuur.' (Tip)

'Het bestuur bestaat uit zes dames.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 4 februari 1830 nr. 2
Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

W. Tip, 'De geschiedenis van Westzaan opnieuw beschreven' in: De Wessaner 25e jaargang nr. 2 (feb. 2009) 3.

Opmerkingen

ad einddatum:

'(...) in 1962 komt de Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid ten einde. Het kassaldo van f 592,-- gaat over naar het plaatselijke Witte Kruis.' (Tip)

ad activiteit:

De bestuurderessen stellen ‘wijkmeesteressen’ aan ‘tot het uitoefenen van een onmiddellyk toezigt over de bedeeld wordende Kraamvrouwen. Om bij dringende nood meteen te kunnen helpen, beschikken de wijkmeesteressen over 6 gulden (ongeveer het weekloon van een arbeider).' (Tip)

inkomsten:

Uit collecten, bazaars en verkoopavonden; een gift van de Koningin, die alle Maatschappijen van Moederlijke Liefdadigheid steunde. (T.a.p.)

Archief

Het archief van de Maatschappij van moederlijke liefdadigheid, afdeling Westzaan 1931-1963 wordt onder toegangsnummer PA 53 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad (inventaris; 0,25; beperkt openbaar).

Het bevat het volgende archiefmateriaal uit de 19de eeuw:

Notulen, 1838 febr. 12-1919 dec. 9;

Ingekomen stukken, 1856;

Staten van overzichten betreffende de vereniging, 1831-1846, 1848-1851.