Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor werkverschaffing te Bolsward

Naam Vereeniging voor werkverschaffing te Bolsward
Plaats Bolsward
Provincie Friesland
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

voorkoming van armoede (Goossens)  

gedurende de wintermaanden werk te verschaffen (Methorst)

Activiteit

het oprichten en instandhouden van een werkinrichting, waar gedurende de wintermaanden klompen, kruiwagens en brandhout tegen betaling werden vervaardigd

Koninklijk Besluit 19 november 1889 nr. 31
Staatscourant

16-02-1889

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
853
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan: H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (diss. Utrecht 1895) 168-169.

Diens bron: het 'Verslag van de Bestuur der Vereeniging voor Werkverschaffing te Bolsward over het jaar 1893/94' in een bijvoegsel van de Bolswarder Courant (geen datum genoemd).

Opmerkingen

ad activiteit:

Het werkhuis van deze vereniging bestond naast een gemeentelijke werkinrichting.

Blijkens bovengenoemd bestuursverslag waren in het winterseisoen 1893-1894 'zonder afwisseling' 23 mensen aan het werk.

inkomsten:

Aan particuliere bijdragen ontving de vereniging dat jaar f. 528,50 en van het St. Anthony Gasthuis f. 200.