Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Algemeene Ziekenverpleging"

Naam Vereeniging "Algemeene Ziekenverpleging"
Plaats Zeist
Provincie Utrecht
Begindatum 20 februari 1897 (eerste vermelding)
Einddatum 1941 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 'De vereeniging stelt zich ten doel: 1. in het huisgezin van minvermogenden, in geval van ziekte, die hulp aan te bieden, waartoe de kennis en oefening bij de huisgenooten ontbreekt; 2. een ziekenhuis op te richten om, wanneer het blijkt dat een zieke niet behoorlijk in zijne woning kan worden verpleegd, dezen daarin te doen opnemen en verplegen.' (Blankenberg/Staatscourant)

 

Activiteit

'De verpleegsters zijn diakonessen of verpleegsters "met beslist christelijke beginselen." De wijkzuster der Nederd. Herv. Gemeente woont in de inrichting in. De verbanden worden alleen gratis verstrekt aan hen, die een briefje van onvermogen kunnen toonen. Minvermogende zieken worden gedurende hun verblijf gekleed voor rekening der inrichting. Aan de instelling is ook een polikliniek verbonden.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 24 maart 1897 nr. 26
Staatscourant

11/12 april 1897

Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum, erkenningsbesluit en doelstelling:

de Staatscourant van 11/12 april 1897;

ad doelstelling en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 771.

ad laatste vermelding:

ontleend aan het gegeven dat het recentste stuk in het archief het jaarverslag uit 1941 is.

Opmerkingen

ad activiteit:

'Het bestuur regelt de voorwaarden van opneming, wijze en duur van verpleging der zieken. Slechts in spoedeischende gevallen kan de zuster eene voorloopige beslissing nemen. Personen lijdende aan besmettelijke ziekten worden niet opgenomen. Het verpleeggeld bedraagt in de laagste klas f 0.60 daags. Het bestuur kan ook geheele of gedeeltelijke vrijstelling verleenen, doch alleen aan hen, die in de gemeente Z. wonen. De kostelooze behandeling geschiedt door den geneesheer, die de armenpraktijk waarneemt.' (Blankenberg)

Archief

In het Gemeentearchief Zeist bevindt zich onder toegangsnummer 77 het archief van de Vereeniging "Algemeene Ziekenverpleging" 1898-1909 (sic!)

Materiaal uit de 19e eeuw bevindt zich alleen in het dossier:

'Jaarverslagen over 1898-1903, 1905, 1940-1941.'