Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Deventer

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Deventer
Opmerkingen over naam vanaf 1895: "Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis", afdeling Deventer
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 1869 (eerste vermelding)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn. Spoedig vormde ook de zorg voor zieken(verpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden.

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Dit mede organiseren en financieren werd spoedig de belangrijkste taak van de plaatselijke Comités

Afdeling van

het Nationale Comité of de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, doel- en richtgroep:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad einddatum:

geen, de afdeling bestaat nog, zie de website van het Rode Kruis Deventer, geraadpleegd op 27 maart 2011

De overige gegevens zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

Opmerkingen

ad eerste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen, zieke en gewonde militairen; in vredestijd, zieken en gewonden.

Archief

Het archief van de Afdeling Deventer van het Rode Kruis 1869-1979 wordt onder toegangsnummer 1049 bewaard in het Stadsarchief Deventer. Het bevat het volgende archiefmateriaal uit de 19e eeuw:

notulen algemene ledenvergaderingen 1869 dec 01 - 1970;

notulen bestuursvergaderingen 1869 dec 02 - 1919 mrt 31;

brievenboek van uitgaande stukken, 18 juni 1870 - 10 november 1927, 1 deel.