Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Den Haag

Naam Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Den Haag
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1848 (eerste vermelding)
Einddatum 1940 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Bevordering van goede zeden, deugd en beschaving onder Israëlieten in Nederland, alles overeenkomsig den Israëlietischen godsdient; alsmede verspreiding van nuttige kundigheden, voornamelijk onder de mingeoefenden.' (Calisch)

Activiteit

'Armlastige scholieren en studenten financieel steunen, 'nuttige boekwerken' verspreiden en de maatschappelijke verhoudingen tussen de joden in Nederland bestuderen en verbeteren.' (Pach)

De Haagse afdeling beheerde sinds 1851 een Leenfonds om jongelui gelegenheid te bieden ambachts-, muziek- en andere scholen van voortgezet onderwijs te bezoeken en zich zodoende tot een zelfstandig bestaan op te werken. (Fallkenburg)

'Het Leenfonds heeft ten doel het verleenen van rentelooze voorschotten aan Israëlieten of, bij uitzondering aan leden van andere gezindten, mits de aanvragers inwoners van 's Gravenhage zijn. De rentelooze voorschotten bedragen f 3 tot f 200. Eens in de week houdt een commissie zitting om aanvragen in onderzoek te nemen, uitbetaling te doen of terugbetalingen te ontvangen. De voorschotten worden onder borgtocht verleend, bij voorkeur aan handwerkslieden en neringdoende personen van goed en zedelijk gedrag.' (Blankenberg)

Afdeling van

Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, opgericht in 1849 en gevestigd te Amsterdam

Bestuursleden

In 1867: mr. A. de Pinto, voorzitter, M. Alvarez, vice-voorzitter, A.B. Wolff, thesaurier, mr. G. Belinfante, secretaris en A. Belinfante. (Jaarboekje 1867)

 

Verantwoording gegevens

algemeen:

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Hilde Pach, 'Nette kleren voor school en gedraag je correct', in Nieuw Israëlietiesch Weekblad, 21 januari 2000.

Calisch, N.S., Liefdadigheid te Amsterdam. Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 132-134. (Uit echte bronnen bijeengebracht door NSC)

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 439-440. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

Nederlandsch-Israëlietisch Jaarboekje voor 5628 (1867-1868) (Rotterdam 1867) 52-53.

ad activiteit (Leenfonds):

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid, Amsterdam 1899, 507.

Opmerkingen

ad publicaties van de vereniging:

Ondergenoemd Reglement uit 1863 maak deel uit van het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de UVA.

Archief

Archief van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeeling 's-Gravenhage 1848 - 1940, maakt deel uit van het archief van de Nederlands Israëlische Gemeente te Den Haag dat onder toegangsnummer 131-1 wordt bewaard in het Haags gemeentearchief.

In het archief van de afdeling Middelburg van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten, dat is gedeponeerd bij het archief van het bestuur der Nederlandsche Israëlietische Hoofdsynagoge te Middelburg, 1815-1906, onderdeel van het archief van de Nederlands Iraëlitische Gemeente Middelburg, bevindt zich het jaarverslag van de afdeling Den Haag over 1850/51.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Haags Gemeentearchief
Naam collectie Archieftitel: Nederlandsch-israelitische gemeente
Beheersnummer 131-1
Toegang inventaris
Reglementen ja

Stukken betreffende de oprichting, 1848

Ledenlijsten ja

Ledenlijsten 1863/64-1913;

Notulen ja

Notulen van de Algemene ledenvergaderingen, 1849 - 1878; met hiaten.

Presentielijsten van de Algemene ledenvergaderingen, 1850 - 1887; met hiaten.

Oproepingen voor Algemene vergaderingen, 1889 - 1940

Notulen van de Bestuursvergaderingen, 1849 - 1878; met hiaten.

Notulen van Bestuurs- en Algemene ledenvergaderingen, 1878- 1940

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1849/50-1938/39

Correspondentie ja

 

Ingekomen stukken; met hiaten, 1849-1919   

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1926-1940

Circulaires uitgegaan van de afdeling, 1868-1935

Financiële stukken ja

Begrotingen, 1851-1877; met hiaten.

Rekening en verantwoording, 1849-1888, 1930/31; met hiaten.

Kwitanties, 1852-1878, 1940.

Overige stukken ja

stukken betreffende de sociale zorg van de afdeling:

 

Reglementen van het Leenfonds, 1851-1894, 1925.

Verslagen van het Leenfonds, 1851-1938; met hiaten.

Stukken betreffende het fonds ter verkrijging van kleding en dekking en tot het verschaffen van werk aan minvermogende Israëlieten, 1851-1863

Verslagen van bijeenkomsten betreffende verzorging en voorkoming van armoe onder de Israëlieten in Nederland, 1859-1861

Stukken betreffende de spaar- en bewaarkas, 1869-1888

Opmerkingen algemeen

In het archief van de afdeling Den Haag bevinden zich stukken m.b.t. de moeder-maatschappij, gevestigd te Amsterdam over de periode 1848-1926.

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van den toestand der 's-Gravenhaagsche Afdeeling / Maatschappij tot nut der Israelieten in Nederland (1867).
  • Reglement van de Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland, afdeeling 's Gravenhage (Den Haag 1863).