Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Amsterdam

Naam Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Amsterdam
Alternatieve namen
  • "Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis", afdeling Amsterdam (vanaf 1895 )
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1880 (eerste vermelding)
Einddatum
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Militairen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In tijd van oorlog, het lot van den gekwetsten en zieken Krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzorgen, ook dan, wanneer haar hulp wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland in den oorlog niet betrokken is. In tijd van vrede, zich uitsluitend tot die taak voor te bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn. (Goossens)

Spoedig vormde ook de zorg voor zieken (ziekenverpleging) in vredestijd een vast onderdeel van de doelstelling.

Activiteit

Het voorbereiden van door het Hoofd- en de lokale comité's te verlenen hulp; treffen van maatregelen in oorlogstijd inzake uit te zenden ambulances en bijzondere detachementen; het verkrijgen van een centraal magazijn waar hulpgoederen bijeengebracht en verzonden worden.

Zonder Europese oorlog werd de aanvankelijke beperkte taakopvatting geleidelijk aangepast m.n. de (opleiding tot) het verplegen van zieken werd de belangrijkste activiteit van het Rode Kruis. uitgevoerd door de vrouwelijke leden of de leden van het damescomité.

Dit mede organiseren en financieren werd spoedig de belangrijkste taak van de plaatselijke Comités.

Afdeling van

de Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, onder deze naam opgericht in 1867 en gevestigd te Den Haag; vanaf 1895 "Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis" geheten.

Koninklijk Besluit 17 juli 1880 nr. 31
Staatscourant

01-08-1880.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
321
Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad einddatum:

geen, de afdeling bestaat nog; zie de website van het Rode Kruis Amsterdam: http://www.rodekruis.nl/afdeling/amsterdam/dit-doen-we/sociale-hulp/, geraadpleegd op 27 maart 2011.

Opmerkingen

ad leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

ad richtgroep:

krijgsgevangen, zieke en gewonde militairen; in vredestijd, zieken en gewonden.

Archief

Ook in het archief van de hoofdbestuur van het Rode Kruis, dat onder nr. 2.19.014 wordt bewaard in het Nationaal Archief, zijn geen jaarverslagen van het Comité Amsterdam aangetroffen.