Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulpkas voor minvermogende Israëlieten" onder den naam van "Ezrath Israël"

Naam Vereeniging "Hulpkas voor minvermogende Israëlieten" onder den naam van "Ezrath Israël"
Opmerkingen over naam de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd; de schrijfwijze in Gids Blankenberg: Esrath Israël
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1875 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verstrekken van rentelooze voorschotten aan minvermogende Israëlieten (Goossens)

Activiteit

'Zij die op eenig voorschot aanspraak maken, zullen desgevorderd moeten aantoonen, dat zij zijn: a) minstens één jaar lid der Israëlietische Gemeente alhier, en b) neringdoende personen, of uitoefenaars van een ambacht of kunstvak.

Ouders of voogden, voorschot verlangende, moeten desgevorderd bewijzen overleggen, dat zij onder hun toezicht staande kinderen, godsdienst- en maatschappelijk onderwijs doen genieten, of dat zij voldoende pogingen daartoe hebben aangewend.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 2 december 1875 nr. 18
Staatscourant

30-01-1876

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3459
Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de inleiding van de inventaris van het archief van de Ned.-Israelitische Gemeente te Zutphen.

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 507.

Opmerkingen

ad activiteit:

Geen voorschot zal de som van f 100 mogen te boven gaan. Het bestuur is bevoegd, om sommen van f. 15 of minder zonder borgtocht te verleenen; terwijl van f. 50 en minder, minstens één, en van f. 50 en hooger, minstens twee soliede borgen moeten gesteld worden.

Uit één gezin kan slechts aan één persoon, eenig voorschot zonder borg verstrekt worden.

Uiterlijk des Donderdags voormiddag moet bij den Secretaris, elke aanvrage om voorschot bezorgd zijn; en met overlegging van het aflossingsboekje, zoo de aanvrager vroeger een voorschot reeds ontvangen heeft.

Wordt de aanvrage toegestaan, dan ontvangt de aanvrager, op de daarop volgende wekelijksche zitting, van den Secretaris eene aanwijzing op den Thesaurier, bij wien hij tegen afgifte der schuldbekentenis, het toegestane bedrag ontvangt, na aftrek van ééne cent van den gulden, voor administratie-kosten.

De afbetalingen moeten minstens vijf cents van iederen gulden van het voorschot bedragen.' (Blankenberg)

Archief

Het archief van de Vereeniging "Hulpkas voor minvermogende Israëlieten" is gedeponeerd bij het archief van de Ned.-Israëlitsche Gemeente te Zutphen, dat onder nr. 284 wordt bewaard in het Regionaal Archief Zutphen. Het bevat m.b.t. de Hulpkas slechts: 'Akte betreffende een lening van de Hulpkas voor Minvermogende Israëlieten aan het kerkbestuur, met vermelding van de aflossing, 1893'